Aukční řád
 
Úvodní ustanovení
1. Pro účely tohoto aukčního řádu se dražebníkem rozumí společnost Starožitnosti-Galerie USTAR, s. r. o., zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě v oddílu C, vložce číslo 44474, se sídlem Denisova 306/21, 779 00 Olomouc, IČ: 28611705, DIČ: CZ 28611705 (dále jen „aukční dům“), která organizuje aukci uměleckých děl a starožitností. Aukce pořádané podle tohoto aukčního řádu jsou organizovány v souladu s právními normami České republiky a podle mezinárodních zvyklostí v oblasti obchodu s uměním.
2. Aukce jsou neveřejné a jsou přístupné pouze pro klienty aukčního domu a další osoby se souhlasem aukčního domu. Konání aukce je oznamováno podle uvážení aukčního domu, obvyklým způsobem, například na webu
www.ustar.cz a www.invaluable.com.
3. Tento aukční řád je pro všechny účastníky aukce závazný a osoby zúčastněné na aukci jsou povinny ho dodržovat.
 
Dražební předměty
1. Předměty zařazené do aukce jsou označeny čísly, jimiž je dáno pořadí v aukci, jsou popsány a reprodukovány na webu
www.ustar.cz a www.invaluable.com s uvedením vyvolávací a odhadní ceny. U aukčních předmětů jsou stanoveny tzv. rezervní ceny (nejnižší prodejní ceny). Pokud se při aukci dané položky nedosáhne tzv. reservní ceny, zůstává věc neprodána a takto také bude uveřejněna ve výsledcích aukce. Reservní cena jednotlivých aukčních položek je vždy nižší, než je uvedená spodní hranice odhadní ceny daného předmětu. Veškeré ceny aukčních předmětů jsou uvedeny bez aukční přirážky a DPH.
2. Veškeré informace k aukčním předmětům jsou uváděny podle nejlepšího vědomí a svědomí odborníků aukčního domu, po konzultaci s experty v daném oboru a s přihlédnutím k informacím poskytnutých prodávajícími. Aukční dům výslovně upozorňuje účastníky dražby, že v aukci nabízí předměty již použité, ve stavu, který odpovídá době jejich vzniku (stáří) a míře jejich opotřebení. U uměleckých předmětů a starožitností se uvádí jen takové závady a poškození, které ovlivňují jejich uměleckou hodnotu. Tyto předměty mohou být nefunkční, restaurované, poškozené apod., což je již zohledněno v ocenění dražebního předmětu, jež případně trpí některou z vad. Předměty technického charakteru jako jsou například hodiny a hodinky jsou prodávány bez jakékoli záruky na jejich funkčnost, a to vzhledem k faktu, že se jedná o předměty již použité, na něž nelze poskytnout záruku funkčnosti z podstaty jejich stáří, opotřebení, vlastností a charakteru, jak je již uvedeno výše.
3. Dražitel má možnost si nabízené předměty před aukcí fyzicky prohlédnout v naší prodejně na adrese Rytířská 532/9, 110 00 Praha 1. V případě, že si zájemce nemůže z jakýchkoliv důvodů fyzicky prohlédnout aukční položky, může si aukční předměty prohlédnout na webu
www.ustar.cz a www.invaluable.com, kde jsou detailně nafoceny a popsány. U položek, jejichž vyvolávací cena přesahuje 400 Euro, mohou dražitelé požádat aukční dům o zaslání zprávy o stavu dražebního předmětu včetně případných dalších fotografií. Aukční dům neodpovídá za případné barevné odchylky fotografovaných dražebních předmětů.

4. Reklamace týkající se funkčnosti, ceny, kvality a stavu předmětu dražby jsou po vydražení (tj. udělení příklepu) vyloučeny, tzn., že aukční dům nemá povinnost je řešit. Z tohoto důvodu je dražitel povinen se důkladně seznámit s aukčními předměty a jejich stavem, a to před samotnou aukcí předmětů.
5. Vývoz všech předmětů kulturní hodnoty podléhá zvláštnímu režimu podle zákona č. 71/1994 Sb., o prodeji a vývozu předmětů kulturní hodnoty, v platném znění a ve znění prováděcích předpisů. Aukční dům nemá oprávnění k vydání jakéhokoli prohlášení ani záruky o tom, zda aukční předmět kulturní hodnoty podléhá vývozním omezením.

6. Společnost Starožitnosti-Galerie USTAR, s. r. o. výslovně prohlašuje, že neodpovídá za jakoukoli škodu, ušlý zisk či jakékoli další nároky, které by vznikly v souvislosti s vývozem či dovozem aukčních předmětů vydražiteli, prodávajícímu či komukoli jinému.

7. Aukční dům upozorňuje dražitele, že ne všechny aukční položky zveřejněné na webu www.ustar.cz a www.invaluable.com být do aukce zařazeny. Aukční dům si vyhrazuje právo kdykoli stáhnout nabízenou položku z aukčního prodeje, případně ji může odprodat i přímému zájemci.
 
Účastník aukce
1. Účastníkem aukce může být pouze osoba starší 18 let, způsobilá k právním úkonům, dodržující tento aukční řád. Účastníky dražby mohou být pouze klienti společnosti Starožitnosti-Galerie USTAR, s.r.o. a další osoby, které budou se souhlasem aukčního domu předem zaregistrováni jako účastníci aukce. Každý účastník aukce je povinen se před začátkem aukce řádně zaregistrovat. K registraci dražitele je aukční dům oprávněn požadovat předložení platného průkazu totožnosti a u právnických osob i aktuální výpis z obchodního rejstříku či jiné evidence, ve které je zapsaná. Z tohoto výpisů musí být patrné, kdo může jménem právnické osoby jednat.
2. Aukce prováděné aukčním domem jsou neveřejné, okruh jejich účastníků je omezen a na aukční registraci není právní nárok. Aukční dům může odmítnout registraci účastníka aukce i bez udání důvodů. Osoba, která se pokusila narušit aukci nebo dokonce způsobila zmaření dřívější aukce aukčnímu domu, nesmí být účastníkem aukce.

3. Registrace do aukce je zároveň souhlasem pro Starožitnosti-Galerie USTAR s.r.o. ke shromažďování, uchovávání a zpracování osobních a citlivých údajů dle zákona o ochraně osobních údajů č.101/200 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

 

 
Způsoby dražby bez osobní přítomnosti na dražbě – Dražba v zastoupení
1.    DRAŽBA NA PÍSEMNÝ LIMIT – zadaný prostřednictvím webu
www.ustar.cz nebo na základě vyplněné plné moci, viz níže.
2.    ON-LINE DRAŽBA - aukce probíhající na serveru
www.invaluable.com


Na základě písemné plné moci se lze aukce účastnit i v nepřítomnosti. Formulář s plnou mocí pro registraci na dražbu v zastoupení je k dispozici na internetových stránkách
www.ustar.cz. Vyplněná plná moc s kopií občanského průkazu nebo cestovního pasu musí být doručena aukčnímu domu nejpozději 24 hodin před stanoveným ukončením aukce, a to buď elektronicky na e-mail antik@ustar.cz nebo fyzicky na adresu pražské prodejny Starožitnosti-Galerie USTAR, s. r. o., Rytířská 532/9, 110 00 Praha 1. Formuláře doručené po uzávěrce budou akceptovány pouze v rámci možností, bez jakékoliv záruky. Aukční dům si vyhrazuje právo vyžádat si od dražitelů bankovní garanci nebo zálohu až do výše poloviny vyvolávací ceny.

 
DRAŽBA NA PÍSEMNÝ LIMIT
Pro tento způsob dražení musí dražitel vyplnit a doručit aukčnímu domu písemnou plnou moc (formulář pro registraci na dražbu v zastoupení) obsahující předepsané údaje

Zmocnitele a zmocněnce, číslo aukční položky, označení aukčního předmětu a stanovení maximálního limitu (maximální částka neobsahující aukční provizi, kterou je ochoten zmocnitel zaplatit za vydražený předmět), datum a podpis zmocnitele.
 

 
ON-LINE DRAŽBA
Aukce bude probíhat na serveru
www.invaluable.com a bude ukončena v termínech zde uvedených. Online dražba probíhá podle podmínek uvedených na těchto serverech. 

Aukční dům Starožitnosti-Galerie USTAR, s. r. o. výslovně upozorňuje dražitele, že neručí za případné nedoručení či opomenutí registrace plné moci k dražbě v zastoupení (písemného limitu), za trvalý a nepřerušovaný přístup dražitele k on-line dražbě a funkčnost systému, a to zejména s ohledem na skutečnost, že řadu vnějších vlivů není aukční dům schopen žádným způsobem ovlivnit.

 

Aukční dům také výslovně upozorňuje dražitele, že neodpovídá za jakoukoli škodu, ušlý zisk či jakékoli další nároky, které mohou vzniknout tím, že opomene zaregistrovat či přijmout písemný limit nebo jinou nabídku dražitele.
 
 
Pravidla a průběh aukce
Dražba je vedena v měně Euro. Vydražené předměty mohou být uhrazeny také v českých korunách. Směnný kurz pro tuto aukci je stanoven na 1 Euro = 25 CKZ.  Aukci jménem aukčního domu řídí server www.ivaluable.com. Účastník dražby je podáním příhozu neodvolatelně vázán a tímto aktem stvrzuje, že se s předmětem aukce a jeho popisem řádně seznámil a za danou částku předmět koupí. Aukce předmětu se koná, pokud účastníci aukce činí příhozy.
  
Příhozy jsou stanoveny takto:

50 Euro, činí-li okamžitá aukční cena méně než 1 000 Euro
100 Euro, činí-li okamžitá aukční cena méně než 3 000 Euro
200 Euro, činí-li okamžitá aukční cena méně než 10 000 Euro
500 Euro, činí-li okamžitá aukční cena méně než 20 000 Euro
1 000 Euro, činí-li okamžitá aukční cena méně než 50 000 Euro
2 000 Euro, činí-li okamžitá aukční cena méně než 100 000 Euro
5 000 Euro, činí-li okamžitá aukční cena méně než 500 000 Euro
10 000 Euro, činí-li okamžitá aukční cena méně než 1 000 000 Euro
20 000 Euro, činí-li okamžitá aukční cena méně než 10 000 000 Euro
50 000 Euro, činí-li okamžitá aukční cena alespoň 10 000 000 Euro a více.
 
Každá položka aukce má tyto atributy: vyvolávací cena, odhadní cena (spodní a horní hranici odhadu ceny), datum a čas ukončení aukce.

 

Při dražení položky zadávejte do políčka „Písemný limit“ Vaši maximální nabídku, kterou jste ochotni za aukční předmět nabídnout. Tato částka musí být dělitelná minimálním příhozem. Při přihazování se Vaše maximální nabídka (tzv. limit) ostatním uživatelům nezobrazuje. V případě, že si při dražbě zadáte limit, bude za Vás aukční systém na www.invaluable.com dražit vybranou položku automaticky tak, že pokud jiný dražitel učiní příhoz, systém jeho nabídku přehodí o stanovený minimální příhoz. Aukční systém bude takto dražit Vámi vybranou položku automaticky až do výše Vašeho limitu. Aukce končí v okamžiku, který je uveden u každé konkrétní aukční položky. Pokud na stejnou aukční položku budou podány dvě stejné nabídky, systém upřednostní nabídku, která byla podána jako první. Rozhoduje tedy datum a čas podání nabídky.

 

První kolo aukce bude probíhat na webu www.ustar.cz, kde zákazníci, kteří nemají účet na serveru www.invaluable.com mohou vkládat písemné limity. Po ukončení aukce na webu www.ustar.cz vloží aukční dům Starožitnosti-Galerie USTAR s.r.o tyto limity na server www.invaluable.com, kde bude probíhat druhé kolo aukce.

 

Jakmile aukce skončí na serveru www.invaluable.com, je automaticky vyhodnocen vítěz aukce a prostřednictvím svého kontaktního emailu, uvedeného při registraci, bude informován o výhře.
 
Cena dosažená vydražením, kupní cena a platební podmínky
 
1. Cenou dosaženou vydražením se rozumí nejvyšší nabídka učiněná účastníkem dražby.

Pokud při aukci dané položky cena dosažená vydražení nepřesáhne tzv. reservní cenu, zůstává aukční položka neprodaná a takto také bude uveřejněna ve výsledcích aukce. Reservní cena jednotlivých aukčních položek je vždy nižší, než je uvedená spodní hranice odhadní ceny daného předmětu.

Cenu dosaženou vydražením nelze dodatečně snížit. Vydražitel, který podáním nejvyššího příhozu přesáhl reservní cenu a vyhrál aukci je obeznámen s tím, že k ceně dosažené vydražením si aukční dům účtuje aukční provizi ve výši 25 % z ceny dosažené vydražením. Tato aukční provize je konečná a je v ní zahrnuta DPH a autorská daň GESTOR. Vydražitel zaplatí tuto aukční provizi současně s cenou dosaženou vydražením.

2. Úhrada kupní ceny, čímž se rozumí zaplacení ceny dosažené vydražením včetně aukční provize, může být provedena následujícími způsoby:
a) v hotovosti v českých korunách u částek nepřesahujících 250 tis. Kč. Vydražené předměty mohou být zaplaceny i v hotovosti v měně Euro a to do výše 10 tis. EUR. Pro přepočet bude použit devizový kurz valuta nákup 1 EUR = 25 CZK.


b) bankovním převodem na účet společnosti Starožitnosti-Galerie USTAR, s. r. o. vedený u Raiffeisenbank, a. s., číslo účtu: 5028663001, kód banky: 5500, IBAN CODE: CZ8455000000005028663001, SWIFT CODE: RZBCCZPP,


 
3. Vydražitel je povinen do 10-ti kalendářních dnů od ukončení aukce vydražený předmět v plném rozsahu včetně aukční provize uhradit. Veškeré závazky vůči aukčnímu domu musí být vypořádány do 10 dnů ode dne vydání prodejního dokladu, není-li dohodnuto jinak. Pokud je vydražitel v prodlení s úhradou celkové dlužné částky, náleží aukčnímu domu smluvní pokuta ve výši 0,05 % z celkové dlužné částky denně.


4. Pokud vydražitel neuhradí do 10-ti kalendářních dnů od ukončení dražby předmět v plném rozsahu včetně aukční provize, bude trvale vyřazen z klubu dražitelů aukčního domu a aukční dům má právo po něm vymáhat vzniklou škodu, účelně vynaložené náklady a ušlý zisk. Takto vyřazený dražitel nemá právo být znovu zaregistrován, a to i pod jiným ID, ani nesmí požádat jinou osobu, aby se za něj zaregistrovala a dražila, kdy takováto osoba by byla stejně vyřazena z klubu dražitelů jako dražitel, který neplnil či plnil vadně (za něhož tato osoba jedná). Toto jednání by mohlo být považováno za jednání podvodné se všemi právními důsledky s tím spojenými. Řádně neuhrazené a nepřevzaté předměty z dražby v dané 10-denní lhůtě může společnost Starožitnosti-Galerie USTAR zařadit zpět do aukce nebo je odprodat jiným dražitelům či zájemcům o koupi, tedy považovat původní aukci za absolutně zmařenou.

Při takovém porušení aukčních podmínek vzniká vydražiteli povinnost uhradit aukčnímu domu vzniklou škodu, účelně vynaložené náklady a ušlý zisk (zejména rozdíl v ceně, za niž byl předmět vydražen prvně a po opětovném zpětném zařazení do aukce či odprodáním jiným dražitelům či zájemcům), včetně případných soudních výdajů, nákladů právního zastoupení atd. S těmito podmínkami je předem každý dražitel srozuměn, výslovně s nimi souhlasí a zavazuje se je po zralé úvaze plně akceptovat a dodržovat. Účast na dražbě je svobodným rozhodnutím každého dražitele, nicméně pokud se k dražbě rozhodne, je toto jednání považováno za pravý a vážný projev vůle, tedy právně závazné jednání spojené s právními důsledky z tohoto jednání plynoucími. Aukční dům je oprávněn namísto vymáhání dlužné částky za neuhrazený a nepřevzatý předmět jednostranně odstoupit od uzavřené kupní smlouvy o čemž neprodleně uvědomí vydražitele odstoupením od smlouvy.

 

Nabytí vlastnictví a předání aukčního předmětu
1. Uhradil-li vydražitel v plné výši sjednanou kupní cenu (cenu dosaženou vydražení včetně aukční provize), a to ve stanovené lhůtě, přechází na něj vlastnické právo k aukčnímu předmětu okamžikem zaplacení stanovené kupní ceny v plné výši. Tímto okamžikem přechází na vydražitele rovněž i nebezpečí škody, zničení, ztráty, nahodilé zkázy či nahodilého zhoršení stavu předmětu koupě. Veškeré služby poskytnuté aukčním domem se pro daňové účely považují za poskytnuté datem uhrazení kupní ceny.

 2. Vydražené předměty budou vydány vydražiteli až po zaplacení kupní ceny za vydražené předměty v plné výši aukčnímu domu. Vydražitel obdrží od aukčního domu daňový doklad na vyžádání i písemné potvrzení o nabytí vlastnického práva k předmětné věci (k předmětu aukce).
3. Vydražené předměty budou vydány vydražiteli na základě dokladu potvrzujícího zaplacení aukčního předmětu (včetně aukční provize) v pražské galerii aukčního domu Starožitnosti-Galerie USTAR, s. r. o., na adrese Rytířská 532/9, Praha 1 (otevírací doba: po-pá 10:00 až 12:30 hod. a 13:30 až 18:00 hod.). Výdej dražebních předmětů doporučujeme dohodnout předem na telefonu +420 603 871 364. Předmět aukce může být vydán pouze vydražiteli nebo osobě, která se prokáže úředně ověřenou plnou mocí, již vydražitel zmocňuje tuto osobu k převzetí vydraženého aukčního předmětu.
4. Uskladnění vydražených předmětů je do 20 dnů od skončení aukce, na níž byl uskladněný předmět vydražen, zdarma. Po uplynutí této doby je aukční dům oprávněn vydražiteli účtovat skladné za každý další den ve výši 200,- Kč za každý započatý den a předmět, přičemž se tato částka navyšuje od 40. dne na 1 tis. Kč za každý další započatý den.

5. Nevyzvedne-li si vydražitel zakoupený a zaplacený předmět do 60 dnů od data konání aukce, je toto jednání považováno jako projev vůle vydražitele, kterým uzavírá s aukčním domem Starožitnosti-Galerie USTAR, s. r. o. smlouvu o zprostředkování prodeje uskladněného (aukčního) předmětu vydražitele, kdy je uvedená společnost oprávněna tento předmět prodat jinému zájemci, a to za cenu, za niž tento předmět prodat lze. V případě, kdy je nová kupní cena vyšší než cena, za kterou byl předmět prodán původnímu vydražiteli, připadá rozdíl v ceně společnosti Starožitnosti-Galerie USTAR, s. r. o. jako provize z prodeje. Zbývající finanční částka pak bude vrácena společností Starožitnosti-Galerie USTAR, s. r. o. původnímu vydražiteli. V případě, že je nová kupní cena nižší než cena, za niž byl předmět koupě prodán původnímu vydražiteli, připadá celá tato částka společnosti Starožitnosti-Galerie USTAR, s. r. o. jako provize z prodeje. Společnost Starožitnosti-Galerie USTAR, s.r.o. o tomto jednání písemně uvědomí původního vydražitele, který si ve stanovené lhůtě nevyzvedl vydražený a zaplacený předmět aukce.

6. Ustanovení odstavce 5. tohoto článku se netýká nároku společnosti Starožitnosti-Galerie USTAR, s.r.o. na vymáhání stanovených nákladů na uskladnění specifikovaných v odstavci 4. tohoto článku.

Poaukční prodej neprodaných položek
Neprodané předměty bude možné zakoupit v tzv. poaukčním prodeji za cenu, která odpovídá spodní hranici odhadní ceny uvedené u popisu aukčního předmětu s 25% aukční přirážkou. Poaukční prodej bude probíhat po dobu 7 dnů od ukončení aukce.
 

 
Zasílání dražebních předmětů
Na základě písemné dohody mezi vydražitelem a aukčním domem, zašle aukční dům v rámci území České republiky aukční předmět na adresu určenou vydražitelem. Veškeré náklady spojené s přepravou předmětu aukce hradí vydražitel. Cena za přepravu předmětu se určuje podle aktuálního ceníku zvoleného externího přepravce a způsobu balení zasílaného předmětu.

 

Aukční dům nezajišťuje přepravu aukčních předmětu do zahraničí. K přepravě může vydražitel využít služeb specializovaných přepravních společnosti jako je např. SPEDIA, FedEx, TNT, UPS, DHL atd. Aukční dům doporučuje pro zahraniční přepravu vydražených předmětů kontaktovat pana Ing. Martina Chramostu (export@stodola.cz, tel. +420 602 561 120).

Pro odeslání předmětu mimo území ČR si musí kupující (vydražitel) sám a na vlastní náklady zajistit zákonem stanovené dokumenty potřebné k vývozu daného předmětu mimo území České republiky.

Nebezpečí škody vzniklé na předmětu aukce přechází na vydražitele okamžikem předání předmětu aukce zvolenému externímu přepravci, který zajišťuje přepravu předmětu aukce na místo určené vydražitelem.
 
Odpovědnost za škodu
 
1. Veškeré informace k aukčním předmětům jsou uváděny podle nejlepšího vědomí a svědomí odborníků aukčního domu po konzultaci s experty v daném oboru. Údaje u jednotlivých předmětů aukce jsou uváděny s cílem maximálně objektivně informovat zájemce o koupi. Tyto údaje jsou výsledkem pečlivých šetření, přesto však nemůže být přesnost těchto informací zaručena a to vzhledem k povaze, vlastnostem a charakteru těchto věcí (aukčních předmětů). Každý účastník dražby je povinen se před aukcí osobně, řádně seznámit se stavem každého aukčního předmětu, a je tedy pouze a jen na jeho vůli, zda se chce následně účastnit aukce. Zájemce (tedy účastník aukce) je oprávněn nabízený předmět odborně posoudit podle svých zkušeností a znalostí osobně, případně je oprávněn přizvat si k prohlídce svého nezávislého poradce-znalce. Rozhodne-li se tedy aukce účastnit, považuje se tento projev vůle jako potvrzení faktu, že se před zahájením samotné aukce jednotlivých položek řádně seznámil s předměty aukce a je mu tak znám jejich stav, stáří, vlastnosti a charakter. Účastník aukce tak deklaruje, že nemůže být uveden v omyl.
2. Aukční předměty je oprávněn reklamovat pouze a výlučně kupující (vydražitel), a to pouze v prodejnách aukčního domu Starožitnosti-Galerie USTAR, s. r. o. Vydražitel může odstoupit od koupě aukčního předmětu, pokud do 30 dnů ode dne ukončení aukce doručí aukčnímu domu písemný znalecký posudek od kompetentního soudního znalce v daném oboru označující předmět aukce za falzum, padělek, repliku či dobovou kopii a potvrdí-li se i dalším posudkem, jež nechá zpracovat aukční dům, že dražební předmět je skutečně padělaný či vadný. Aukční předmět musí být vrácen aukčnímu domu ve stavu, ve kterém se nacházel v době dražby. V případě jakéhokoli poškození aukčního předmětu reklamace není možná. Teprve po reklamaci a vrácení vydraženého předmětu zpět, vyplatí aukční dům vydražiteli celou kupní cenu, kterou zaplatil společnosti Starožitnosti-Galerie USTAR, s.r.o. za aukční předmět. Reklamace po uplynutí 30-denní lhůty ode dne vydražení se vzhledem k povaze aukčních předmětů vylučují a aukční dům nemá povinnost se jimi zabývat.
3. Vydražitel výslovně souhlasí s tím, že aukční dům odpovídá vydražiteli za škodu maximálně do výše zaplacené kupní ceny předmětu dražby. Aukční dům není povinen hradit škodu, ušlý zisk ani jakékoli další nároky, které mohou vzniknout v souvislosti s koupí dražebního předmětu.
4. Pokud původní majitel (navrhovatel) dražebního (aukčního) předmětu zatají aukčnímu domu vadu tohoto aukčního předmětu (či jiného předmětu, který poskytl aukčnímu domu za účelem zprostředkování prodeje) nebo neví o vadě tohoto aukčního předmětu (či jiného předmětu, který poskytl aukčnímu domu za účelem zprostředkování prodeje), která se zjistí až po aukci, odpovědnost v plné výši nese navrhovatel.
 
Závěrečné ustanovení
Koupě aukčního předmětu v aukci a právní vztahy s tím související se řídí českým právem. K případnému řešení sporů z aukce je oprávněný věcně příslušný soud podle sídla společnosti Starožitnosti-Galerie USTAR, s.r.o.
 
Význam výrazů a znaků uvedených v popisu aukčních předmětů
Podle mínění našich expertů mají v katalogu uvedené výrazy tento význam:
signováno – podepsáno rukou umělce,
připsáno – pravděpodobně, ale nikoliv nutně autentické dílo umělce,
označeno – popsáno možná cizí rukou,
dílna/studio – dílo vytvořené pravděpodobně v dílně, tj. v bezprostředním okolí umělce,
škola – dílo vytvořené v časové a stylové blízkosti umělce nebo regionální skupiny umělců,
okruh – dílo vytvořené v širokém okruhu vlivu umělce,
následovní – dílo vytvořené ve stylu umělce, ale případně později,
napodobitel – dílo vzniklé napodobením nebo opakováním díla vzniklého neurčitého data po díle.
*KP – předmět dražby byl prohlášen státem za kulturní památku a podléhá režimu zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění a ve znění prováděcích předpisů.
 
V Praze dne 20. 5. 2019
 
Ing. Pavel Urban, jednatel
Ing. Zdeněk Urban, jednatel
Aukční dům: Starožitnosti-Galerie USTAR s.r.o., IČ: 28611705, DIČ: CZ28611705
Sídlo: Denisova 306/21, 779 00 Olomouc
Webové stránky: www.ustar.cz
Telefon: +420 603 871 364
E-mail: 
antik@ustar.cz