Účastníkem aukce může být pouze osoba starší 18 let, způsobilá k právním úkonům, dodržující aukční podmínky a pravidla dané aukce. 

 

AUKCE SE MUŽETE ZÚČASTNIT OSOBNĚ NEBO NÁSLEDUJÍCÍMI ZPŮSOBY.

1. DRAŽBA NA PÍSEMNÝ LIMIT

2. DRAŽBA PO TELEFONU – dražba zprostředkovaná v reálném čase po telefonu

3. ON-LINE DRAŽBA – dražba v reálném čase zprostředkovaná přes tyto servery:

a) www.livebid.cz

b) www.invaluable.com

c) www.liveauctioneers.com

 

Na základě písemné plné moci se lze aukce účastnit i v nepřítomnosti. Formulář s plnou mocí pro registraci na dražbu v zastoupení je k dispozici na internetových stránkách www.ustar.cz i v aukčním katalogu. Vyplněná plná moc s kopií občanského průkazu nebo cestovního pasu musí být doručena aukčnímu domu nejpozději 24 hodin před začátkem aukce, a to buď elektronicky na e-mail antik@ustar.cz nebo fyzicky na adresu pražské prodejny Starožitnosti-Galerie USTAR, s. r. o., Rytířská 532/9, 110 00 Praha 1. Formuláře doručené po uzávěrce budou akceptovány pouze v rámci možností, bez jakékoliv záruky. Aukční dům si vyhrazuje právo vyžádat si od dražitelů bankovní garanci nebo zálohu až do výše poloviny vyvolávací ceny.

 

DRAŽBA NA PÍSEMNÝ LIMIT

Pro tento způsob dražení musí dražitel vyplnit a doručit aukčnímu domu písemnou plnou moc (formulář pro registraci na dražbu v zastoupení) obsahující předepsané údaje zmocnitele a zmocněnce, katalogové číslo, označení dražebního předmětu a stanovení maximálního limitu (maximální částka neobsahující aukční provizi, kterou je ochoten zmocnitel zaplatit za vydražený předmět), datum a podpis zmocnitele.

 

DRAŽBA PO TELEFONU

Prostřednictvím aukce po telefonu může dražitel dražit předměty s vyvolávací cenou nad 5.000,- Kč. Pro registraci k dražbě po telefonu použijte stejný formulář jako u dražby v zastoupení s písemným limitem. Dražitel v plné moci musí uvést předepsané údaje zmocnitele a zmocněnce, označit políčko DRAŽBA PO TELEFONU, uvést jazyk, v němž bude dražba po telefonu vedena, dále telefonní číslo, s využitím kterého chce dražit, katalogové číslo a označení dražebního předmětu, datum a podpis zmocnitele.

 

ON-LINE DRAŽBA

Zprostředkovaná on-line dražba v reálném čase přes www.invaluable.com a www.liveauctioneers.com. Více informací o způsobu a podmínkách dražby naleznete na výše uvedených webových stránkách. Online dražba probíhá podle podmínek uvedených na těchto serverech.

 

Aukční dům Starožitnosti-Galerie USTAR, s. r. o. výslovně upozorňuje dražitele, že neručí za případné nedoručení či opomenutí registrace plné moci k dražbě v zastoupení, za nedostupnost telefonního čísla či selhání spojení chybou telekomunikací, za trvalý a nepřerušovaný přístup dražitele k on-line dražbě a funkčnost systému, a to zejména s ohledem na skutečnost, že řadu vnějších vlivů není aukční dům schopen žádným způsobem ovlivnit.

Aukční dům také výslovně upozorňuje dražitele, že neodpovídá za jakoukoli škodu, ušlý zisk či jakékoli další nároky, které mohou vzniknout tím, že opomene zaregistrovat či přijmout písemný limit nebo jinou nabídku dražitele.