Studie pro ornamentální výmalbu kazetového stropu, po roce 1893, kombinovaná technika (akvarel, tuž, tempera) na papíøe, 26,5 x 22 cm,  na rubu autorská signatura, rámováno, zaskleno.

Obraz je uveden v Štencovì archivu z roku 1924.

Posudek: Doc. PhDr. Marie Mžyková

Z posudku: "Horizontálnì rozvedená dekorativní malba je vrcholným dokladem Hynaisova akceptování historismu v jeho vrcholném vzmachu. Hynais s bravurou sobì vlastní využil a zplna rozpracoval renesanèní – pøenesenì antickou – inspiraci, která v urèité diferencované míøe upoutává akademicky orientované umìlce šedesátých let 19. století. Studie je dokladem umìlcovy vlastenecké nostalgie, kterou prožíval jako syn èeských rodièù, narozený a pobývající v cizinì. Toto jeho dílo byť dekorativního urèení patøí do øady apologií slavných dìjin Království èeského. Je rovnìž výrazem obecnì rozšíøených státoprávních snah vlastencù. Zároveò je toto dílo vzácnou ukázkou Hynaisova sblížení s novorenesancí".


Ceny položek v archivu aukcí se zobrazují jen přihlášeným uživatelům.

Písemný limitKonec příjmu online příhozů

14.05.2016 12:00

Aukce se také můžete zúčastnit online na serveru

Livebid.cz

Procházení katalogu


Hynais Vojtěch (1854 - 1925)

Náhledy produktu:

Náhledy produktu:

Hynais Vojtěch (1854 - 1925)

Hynais Vojtěch (1854 - 1925)

Hynais Vojtěch (1854 - 1925)

Hynais Vojtěch (1854 - 1925)