Pár luxusních køesadlových pistolí LA MARRE A VIENNE
Datace: vyrobeno kolem roku 1680
 
Pár jednohlavòových celopažbených pistolí zdobených støíbrem a zlatem, délka 530 mm, zmìøená ráže 13 mm, signováno LA MARRE A VIENNE, na krèku pažby støíbrem vyložený erb Ernsta Augusta.
 
Puškaø: Jacob la Mort de Lamarre (La Marre, L´amare) zmiòován v letech 1657 – 1700 (Paøíž, Vídeò, Praha)
 
Dvorní puškaø císaøe Leopolda I., který pracoval v letech 1680 až 1700 pro císaøský dvùr ve Vídni i v Praze.
Všechny zbranì vyrobené puškaøem La Marre se vyznaèují špièkovou kvalitou za použití vybraného døeva i dalších materiálù a bohatým dekorem.
Zbranì tohoto puškaøe byly vyrábìny pro nejvyšší šlechtické vrstvy a na aukcích historických zbraní se objevují jen velmi zøídka.
Existuje malé množství zbraní (vždy s køesadlovým zámkem francouzského typu) signovaných tímto puškaøem, které jsou ozdobami jak císaøské sbírky ve Vídni, tak i sbírky liechtenštejnských knížat nebo dalších významných šlechtických sbírek (nyní na zámku Coburg nebo v Loveckém museu v Mnichovì, ….)
 
Tyto pistole byly vyrobeny pro Ernsta Augusta (1629 – 1698). 
Arnošt August Brunšvicko-Lüneburský (nìmecky Ernst August) pocházel z anglického královského rodu, z Hannoverské dynastie a byl otcem pozdìjšího britského krále Jiøího I. 
Ernst August byl od roku 1662 knížetem-biskupem Osnabrücku, v roce 1679 se stal brunšvicko-lüneburským vévodou a knížetem calenberským.  Od roku 1692 až do své smrti byl prvním hannoverským kurfiøtem.


Ceny položek v archivu aukcí se zobrazují jen přihlášeným uživatelům.

Písemný limitKonec příjmu online příhozů

14.05.2016 12:00

Aukce se také můžete zúčastnit online na serveru

Livebid.cz

Procházení katalogu


Náhledy produktu:

Párové křesadlové pistole LA MARRE A VIENNE

Párové křesadlové pistole LA MARRE A VIENNE

Párové křesadlové pistole LA MARRE A VIENNE

Párové křesadlové pistole LA MARRE A VIENNE

Párové křesadlové pistole LA MARRE A VIENNE

Párové křesadlové pistole LA MARRE A VIENNE

Párové křesadlové pistole LA MARRE A VIENNE

Párové křesadlové pistole LA MARRE A VIENNE

Párové křesadlové pistole LA MARRE A VIENNE

Párové křesadlové pistole LA MARRE A VIENNE

Párové křesadlové pistole LA MARRE A VIENNE

Párové křesadlové pistole LA MARRE A VIENNE

Párové křesadlové pistole LA MARRE A VIENNE

Párové křesadlové pistole LA MARRE A VIENNE

Párové křesadlové pistole LA MARRE A VIENNE

Párové křesadlové pistole LA MARRE A VIENNE

Párové křesadlové pistole LA MARRE A VIENNE