Rozmìry malby: 49,5 x 49,5 cm
Celkové rozmìry s rámem: 78 x 78 cm
Signováno: vpravo dole tužkou J. Z.
Na rubu: štítek prvního majitele obrazu - Dr. Šamana, dvì razítka druhého majitele obrazu - Oldøicha Bureše, autorské èíslování s vedením rozmìru a razítko známého pražského prodejce malíøských potøeb Ludvíka Císaøe
Stav: malba je v pùvodním stavu, bez restaurátorského zásahu
 
Provenience: privátní sbírka, k obrazu je doložený pùvod od prvního majitele až po souèasnost
 
Literatura: obraz je uveden v katalogu Zrzavého výstavy v Umìlecké besedì z roku 1941
 
znalecký posudek: PhDr. Karel Srp
 
Z posudku: "Jde o dosud nevystavovanou a nereprodukovanou práci Jana Zrzavého, která pochází z autorova nejvýznamnìjšího období let 1910 – 1913, kdy se utváøel jeho malíøský postoj. Práce má jednoznaènou literární inspiraci Juliem Zeyerem, jenž se popisem obdobných krajin ve svých literárních dílech zabýval. Obraz se vyznaèuje velkou senzitivitou. Uvádí diváka do fantaskní krajiny, která bývá oznaèována rovnìž za ráj.
 
Z hlediska celého Zrzavého vývoje je obraz mimoøádnì dùležitý a je škoda, že byl tak dlouho v soukromé sbírce a nemohl být zaøazen na žádnou výstavu. Zrzavý se však o nìm zmiòuje na s. 303 v knize Dílo Jana Zrzavého (Praha 1941, Umìlecká beseda a Družstevní práce), když se zabývá stejným motivem, provedeným však v menším mìøítku, jemuž dal stejný název - Fantastická krajina, kde píše, že "existuje replika obrazu, vìtších rozmìrù v majetku dra V. Šamana v Praze". Jméno majitele, který mìl od Zrzavého více obrazù, je uvedeno i na poškozeném štítku na zadní stranì práce. Menší verze byla výstavnì a publikaènì dostupnìjší, tudíž je zachycena v literatuøe. Jelikož jsem mìl již døíve možnost vidìt oba obrazy, musím øíci, že každá má svou silnou pùsobivost a že vìtší, nyní nabízená verze vzbuzuje definitivní dojem. Zrzavý se motivem "fantaskních " krajin podrobnì zabýval. K obrazu existuje nìkolik pøípravných kreseb a zároveò i velmi podrobná tužková kresba, již vydal ve své monografii z roku 1941. Pro znázornìní fantaskních krajin mìl autor možná ještì jedno východisko, které mu tehdy pøedstavovaly spiritistické kresby, jež jej právì v období po roce 1910 silnì pøitahovaly a byly ve velké výstavní a publicistické oblibì. Zrzavý pøed diváka staví dùmyslnou hru s mìøítky, objemy a barevnými kontrasty, jimiž uvádí do jiného svìta.
 
Je tøeba podotknout, že z hlediska dosud známé Zrzavého práce jde o objev, který znaènì obohacuje celkové poznání jeho díla. Takovýto obraz by mohl být souèástí jakékoli sbírky evropského moderního umìní".
 
znalecký posudek: Zora Grohmanová (kompletní materiálový prùzkum, vèetnì srovnání malíøských materiálu a pigmentù s databází Národní galerie v Praze).
 
Z posudku: "Výsledky technologického prùzkumu obrazu Fantastická krajina spolu s komparací zpùsobu malby pøesvìdèivì potvrzují autorství Jana Zrzavého. Srovnání s originální databází souhlasí s malíøským materiálem, který umìlec po roce 1910 používal. Jemné husté plátno pokryté køídovým podkladem, dobový blind rám, izolace okrajù šelakem, podkresba tužkou i škála obvyklých pigmentù. Zkoumaný obraz pøedcházela témìø totožná a nìkolikrát vystavená menší verze (28 x 29,5 cm), plnì signovaná a datovaná rokem 1913. Naše malba je pak zmínìna v katalogu Zrzavého výstavy v Umìlecké besedì z roku 1941".
 
znalecký posudek: PhDr. Jana Orlíková 
 
Z posudku: "Všechny uvedené poznatky a dlouholetá zkušenost mne vedou k závìru, že se podle mého názoru jedná o autentickou práci Jana Zrzavého. Dílo je neobyèejnì kvalitní ukázkou práce Jana Zrzavého z období po roce 1910. Je také ukázkou umìlcova zájmu o tropickou krajinu. Souvisí to nepochybnì se ztotožnìním Jana Zrzavého s malíøem Gauginem".
 
znalecký posudek: PhDr. Jaromír Zemina
 
Z posudku: "Nepochybuji o tom, že autorem tohoto velmi zajímavého a cenného obrazu je Jan Zrzavý (1890-1977)".


Ceny položek v archivu aukcí se zobrazují jen přihlášeným uživatelům.

Písemný limitKonec příjmu online příhozů

14.05.2016 12:00

Aukce se také můžete zúčastnit online na serveru

Livebid.cz

Procházení katalogu


Zrzavý Jan (1890 - 1977)

Náhledy produktu:

Náhledy produktu:

Zrzavý Jan (1890 - 1977)

Zrzavý Jan (1890 - 1977)

Zrzavý Jan (1890 - 1977)

Zrzavý Jan (1890 - 1977)

Zrzavý Jan (1890 - 1977)

Zrzavý Jan (1890 - 1977)

Zrzavý Jan (1890 - 1977)

Zrzavý Jan (1890 - 1977)