Exkluzivní èeské mechanické hodiny, regulátor No. 2/12 z limitované série 12 kusù hodin.
Zemì výroby: Èeská republika
Rok výroby: 2016
Skøíò: tøešeò, masiv a dýha, šelaková politura, tvarované sklo
Èíselník: smalt, ruènì malované øímské èíslice I až XII, vteøinový èíselník, fáze mìsíce, kontrola natahování na 12 mìsícù, znaèeno a èíslováno, mosazný rámeèek
Stroj: Grahamový krok, hodinový hlavní stroj za èíselníkem a druhý pomocný za konzolou
Stroje jsou vyrobeny ze speciální hodináøské mosazi a je složen ze 185 komponentù, 200 šroubkù a 20 kolíèkù. 
Høídele stroje jsou uloženy v rubínech zasazených do šroubovaných šatonù. Høídele jsou kaleny a po celém obvodu broušeny, ozubení leštìno. Kola a drobné díly jsou galvanicky zlaceny. Nìkteré díly stroje jsou niklovány a velké díly jsou lakovány. 
Funkce stroje: 365-ti denní chod, zobrazuje hodiny, minuty, vteøiny a fáze mìsíce, nátah stroje
Závaží: železné, umístìné v zádech hodinové skøínì, váha 15 kg
Kyvadlo: ocel a hliníková slitina, váha 6,8 kg, provedení klasické èoèky, roštová kompenzace na principu použití kombinace kovù s rozdílnou roztažností 
Celkové rozmìry: 152 x 40 x 32 cm
Stav: funkèní
 
Tyto reprezentativní regulátory vynikají zejména špièkovou kvalitou použitých materiálù a precizním zpracováním. Každé hodiny z této limitované série 12-ti kusù jsou jedineèným originálem, kterému byla vìnována mimoøádná péèe po celou dobu výroby. Pøi návrhu hodin byl kladen velký dùraz na to, aby pro svùj chod vyžadovaly minimální údržbu. 
Základním vzorem hodin jsou regulátory z pøelomu 19. a 20. století. Na rozdíl od tìchto regulátorù mají hodinové stroje ETALON prodlouženu délku chodu na jeden rok. Jedno natažení stroje umožòuje nepøetržitý chod hodin po dobu 365-ti dnù, a proto je jejich obsluha mnohem komfortnìjší. Každá hodinová skøíò je unikátní svým provedením i druhem použitého døeva.


Ceny položek v archivu aukcí se zobrazují jen přihlášeným uživatelům.

Písemný limitKonec příjmu online příhozů

14.05.2016 12:00

Aukce se také můžete zúčastnit online na serveru

Livebid.cz

Procházení katalogu


Náhledy produktu:

Nástěnný regulátor ETALON s ročním chodem, No. 2/12

Nástěnný regulátor ETALON s ročním chodem, No. 2/12

Nástěnný regulátor ETALON s ročním chodem, No. 2/12

Nástěnný regulátor ETALON s ročním chodem, No. 2/12

Nástěnný regulátor ETALON s ročním chodem, No. 2/12

Nástěnný regulátor ETALON s ročním chodem, No. 2/12

Nástěnný regulátor ETALON s ročním chodem, No. 2/12

Nástěnný regulátor ETALON s ročním chodem, No. 2/12

Nástěnný regulátor ETALON s ročním chodem, No. 2/12

Nástěnný regulátor ETALON s ročním chodem, No. 2/12

Nástěnný regulátor ETALON s ročním chodem, No. 2/12

Nástěnný regulátor ETALON s ročním chodem, No. 2/12

Nástěnný regulátor ETALON s ročním chodem, No. 2/12

Nástěnný regulátor ETALON s ročním chodem, No. 2/12

Nástěnný regulátor ETALON s ročním chodem, No. 2/12