Exkluzivní èeské mechanické hodiny

Regulátor No. 1/12 z limitované série 12-ti kusù hodin
Zemì výroby: Èeská republika
Rok výroby: 2000 až 2012
Skøíò: masiv -  mahagon, šelaková politura, fazetové sklo
Èíselník: smalt, ruènì malované øímské èíslice I až XII, vteøinový èíselník, fáze mìsíce, znaèeno a èíslováno, mosazný rámeèek
Stroj: invertní Grahamový krok, který je viditelnì umístìn pod èíselníkem
Hodinový stroj se skládá ze 183 souèástí, 175 šroubkù, 22 kolíèkù a jeho váha s konzolou bez závaží a kyvadla je 8 kg.
Stroj je vyroben ze speciální slitiny mosazi. Všechny høídele stroje jsou uloženy v rubínech zasazených do šroubovaných šatonù. Høídele jsou kaleny, po celém obvodu broušeny a ozubení leštìno. Kola a drobné díly jsou galvanicky zlaceny. Nìkteré díly stroje jsou niklovány a velké díly jsou lakovány. 
Funkce stroje: 30-denní chod, zobrazuje hodiny, minuty, vteøiny a fáze mìsíce
Závaží: mosazné, váha 6 kg
Kyvadlo: forma dvojitého cylindru, èíslováno, vyrobeno ze speciální invarové slitiny a mosazi, váha 6,7 kg       
Celkové rozmìry: 207 x 50 x 25 cm
Stav: funkèní
 
Tyto reprezentativní regulátory vynikají zejména špièkovou kvalitou použitých materiálù a precizním zpracováním. Každé hodiny z této limitované série 12-ti kusù jsou jedineèným originálem, kterému byla vìnována mimoøádná péèe po celou dobu výroby. Pøi návrhu hodin byl kladen velký dùraz na to, aby pro svùj chod vyžadovaly minimální údržbu. 
Základním vzorem hodin jsou regulátory z pøelomu 19. a 20. století. Na rozdíl od tìchto regulátorù mají hodinové stroje ETALON prodlouženou délku chodu na jeden mìsíc. Jedno natažení stroje umožòuje nepøetržitý chod hodin po dobu 30 dnù, a proto je jejich obsluha mnohem komfortnìjší. Další výraznou zmìnou je invertní Grahamový krok podobnì koncipovaný jako u hodin Strasser a Rhode, který je viditelnì umístìn pod èíselníkem. Každá hodinová skøíò je unikátní svým provedením i druhem použitého døeva.


Ceny položek v archivu aukcí se zobrazují jen přihlášeným uživatelům.

Písemný limitKonec příjmu online příhozů

14.05.2016 12:00

Aukce se také můžete zúčastnit online na serveru

Livebid.cz

Procházení katalogu


Podlahový regulátor ETALON s měsíčním chodem, No. 1/12

Náhledy produktu:

Náhledy produktu:

Podlahový regulátor ETALON s měsíčním chodem, No. 1/12

Podlahový regulátor ETALON s měsíčním chodem, No. 1/12

Podlahový regulátor ETALON s měsíčním chodem, No. 1/12

Podlahový regulátor ETALON s měsíčním chodem, No. 1/12

Podlahový regulátor ETALON s měsíčním chodem, No. 1/12

Podlahový regulátor ETALON s měsíčním chodem, No. 1/12