Pastýø se stádem, po roce 1679, olej na plátnì, provedena rentoláž, 49 x 63 cm, rámováno

Analýza barevných pigmentù: Dorothea Pechová

Posudek: PhDr. Jiøí Militký, Ph.D.

Z posudku: Posuzované dílo je dobovou autorskou verzí malovanou podle signovaného a datovaného (1679) obrazu formátu (48,5 x 65 cm) významného holandského krajináøe Nicolase Berchema. Posuzovaný obraz je témìø identický se svojí pøedlohou, pouze v detailech jsou patrné drobné odlišnosti. Lze tedy pøedpokládat, že dílo vzniklo pøímo podle signovaného originálu nebo paralelnì s ním. Malíøský pøednes posuzovaného obrazu je velmi dobrý, mistrovsky zvládnutá je pøedevším vegetace v popøedí. Lze tedy konstatovat, že posuzované dílo lze považovat za malbu vysoké galerijní kvality vzniklou buï pøímo z ruky Nicolaese Berchema nebo v jeho dílnì pod jeho pøímou kontrolou. Dataci díla do 17. století potvrdila nezávislá analýza barevných pigmentù.  


Ceny položek v archivu aukcí se zobrazují jen přihlášeným uživatelům.

Písemný limitKonec příjmu online příhozů

14.05.2016 12:00

Aukce se také můžete zúčastnit online na serveru

Livebid.cz

Procházení katalogu


Berchem Nicolaes (1620 - 1683) připsáno

Náhledy produktu:

Náhledy produktu:

Berchem Nicolaes (1620 - 1683) připsáno

Berchem Nicolaes (1620 - 1683) připsáno

Berchem Nicolaes (1620 - 1683) připsáno

Berchem Nicolaes (1620 - 1683) připsáno

Berchem Nicolaes (1620 - 1683) připsáno

Berchem Nicolaes (1620 - 1683) připsáno