název díla: Její sukýnka
datace: rok 1906
technika: olej na plátnì
rozmìry malby: 54 x 42 cm
stav: malba je ve velmi dobrém pùvodním stavu, originální blondelový rám

Na rubu vlastnoruènì psané ovìøení pravosti od umìlcovy dcery Ivanky Bukovac.
Text ovìøení: Stvrzuji tímto, že toto dílo "Pradlena" jest prací mého otce prof. Vlaho Bukovace z roku 1906. Ivanka Bukovac Javorská, Praha listopad 1942.

Obraz je reprodukovaný barevnì i èernobíle na starých pohlednicích, které si sám Vlaho Bukovac nechával vydávat. Originály tìchto pohlednic jsou pøiloženy k tomuto dílu.
 
Na blind rámu je razítko známého pražského prodejce malíøských potøeb Ludvíka Císaøe. 
Na zadní stranì plátna uvedeno èíslo br 169 a èíslo 144.

Znalecký posudek: PhDr. Nadìžda Blažíèková-Horová

Z posudku: „Pøedložený žánrový obraz Její sukýnka (Pradlena) pøedstavující postavu mladé dívky je nepochybným a zdaøilým dílem malíøe jihoslovanského pùvodu Vlaho Bukovace. Malíø narozený v Dubrovníku se školil na doporuèení biskupa Strossmayera po roce 1873 na malíøské škole v San Francisku a od roku 1877 na Akademii des Beaux Arts v Paøíži u prof. A. Cabanela. Na paøížských Salónech upoutával obrazy z prostøedí Èerné Hory a Hercegoviny, ve kterých navázal na Jaroslava Èermáka. V Záhøebu namaloval oponu pro tamní divadlo a v Bìlehradu portrétoval krále Alexandra. V roce 1903 byl povolán do pedagogického sboru na pražskou Akademii výtvarných umìní, kam trvale pøesídlil.
Bukovac maloval historické výjevy a žánry, ale pøedevším se uplatnil jako portrétista a malíø ženských postav. Pøedložený pohled na mladou dívku peroucí si na valše sukýnku názornì ukazuje Bukovacovu postimpresionistickou malbu pùsobivého koloritu, která upoutává a i dnes svìdèí o Bukovacovu talentu a jeho vynikajícím malíøském umìní.“

Znalecký posudek: Doc. PhDr. Josef Maliva.

Písemné ovìøení originality: PhDr. Mgr. Michael Zachaø


Ceny položek v archivu aukcí se zobrazují jen přihlášeným uživatelům.

Písemný limitKonec příjmu online příhozů

14.05.2016 12:00

Aukce se také můžete zúčastnit online na serveru

Livebid.cz

Procházení katalogu


Náhledy produktu:

Bukovac Vlaho (1855 - 1922)

Bukovac Vlaho (1855 - 1922)

Bukovac Vlaho (1855 - 1922)

Bukovac Vlaho (1855 - 1922)

Bukovac Vlaho (1855 - 1922)

Bukovac Vlaho (1855 - 1922)

Bukovac Vlaho (1855 - 1922)

Bukovac Vlaho (1855 - 1922)

Bukovac Vlaho (1855 - 1922)

Bukovac Vlaho (1855 - 1922)

Bukovac Vlaho (1855 - 1922)

Bukovac Vlaho (1855 - 1922)

Bukovac Vlaho (1855 - 1922)