název díla: Letní den na vesnici
datace: po roce 1905
technika: olej na plátnì
rozmìry malby: 90 x 113,5 cm
signováno: vpravo dole - Al. Kalvoda -
stav: malba ve velmi dobrém stavu, pùvodní adjustace

Provenience: ze sbírky velkostatkáøe pana Opatrného

Písemné ovìøení originality: PhDr. Mgr. Michael Zachaø

Odborné posouzení: PhDr. Jaroslav Pelikán

Alois Kalvoda náleží ke známým krajináøùm okruhu žákù Maøákovy školy a je výraznou osobností èeské krajinomalby konce 19. století a 1. poloviny 20. století.
Toto velkoformátové dílo zobrazuje výhled z oplocené zahrady na èást vesnice obklopené kopci, poli a bujnou letní vegetací. Jde nepochybnì o lokalitu v oblasti Køivoklátska. Vznik díla lze vroèit do let 1905 – 1910, kdy Kalvoda oproti pøedcházejícímu období smìøuje k iluzivnosti a usiluje o obrodu smyslového oproti odtažité symboliènosti. Iluzi prostoru krajiny dosahuje uplatnìním principù vzdušné a malíøské perspektivy. Kolorit nezapøe zaužívané tóny umìlcovy palety a kultivovaný rukopis má charakteristické rysy umìlcova suverénního pøednesu. S malíøským gustem rozehrává svìží paletu zelení a velkoryse modeluje èlenitý reliéf krajiny.


Ceny položek v archivu aukcí se zobrazují jen přihlášeným uživatelům.

Písemný limitKonec příjmu online příhozů

14.05.2016 12:00

Aukce se také můžete zúčastnit online na serveru

Livebid.cz

Procházení katalogu


Kalvoda Alois (1875 - 1934)

Náhledy produktu:

Náhledy produktu:

Kalvoda Alois (1875 - 1934)

Kalvoda Alois (1875 - 1934)

Kalvoda Alois (1875 - 1934)

Kalvoda Alois (1875 - 1934)