název díla: U venkovského stavení
datace: po roce 1905
technika: olej na plátnì
rozmìry malby: 73,4 x 98 cm
signováno: vpravo dole Al. Kalvoda
na rubu: ovìøení originality od Maximiliana Ducheka
stav: malba ve velmi dobrém stavu, pùvodní adjustace

Písemné ovìøení originality: PhDr. Mgr. Michael Zachaø

Odborné posouzení: PhDr. Jaroslav Pelikán

Alois Kalvoda se nechal èasto inspirovat idylickým venkovským prostøedím, venkovskými zákoutími se starými chalupami, kùlnami a oplocenými zahrádkami. Dle všech formálních znakù malby a charakteristické signatury jde o kvalitní práci Aloise Kalvody z jeho vyzrálé tvùrèí periody v rozmezí let 1905 – 1910, kdy postupnì opouští lyrickou notu krajináøské melancholie pøelomu století a je poután novými zøeteli svìtelného a barevného øešení. Smìøuje k iluzivnosti a usiluje o obrodu smyslového proti odtažité symboliènosti. Motivicky se již neopírá o náladové zamlklé pøírodní scenérie, ale vyhledává otevøenìjší pohledy, krajinu výrazných svìtelných kontrastù. V kompozici obrazu se projevuje Kalvodùv pøíznaèný smysl pro kompozièní aranžmá krajinné scenérie. Kolorit nezapøe zaužívané tóny umìlcovy palety a rovnìž rukopis má všechny rysy umìlcova suverénního pøednesu. Naturalistická iluzivnost se tu však snoubí s umìlcovým trvalým sklonem k dekorativnosti.


Ceny položek v archivu aukcí se zobrazují jen přihlášeným uživatelům.

Písemný limitKonec příjmu online příhozů

14.05.2016 12:00

Aukce se také můžete zúčastnit online na serveru

Livebid.cz

Procházení katalogu


Kalvoda Alois (1875 - 1934)

Náhledy produktu:

Náhledy produktu:

Kalvoda Alois (1875 - 1934)

Kalvoda Alois (1875 - 1934)

Kalvoda Alois (1875 - 1934)

Kalvoda Alois (1875 - 1934)

Kalvoda Alois (1875 - 1934)