název díla: Zimní nálada
datace: okolo roku 1907
technika: olej na plátnì
rozmìry malby: 80 x 100 cm
signováno: vpravo dole Kaván
stav: malba v dobrém stavu, pùvodní adjustace

Restaurátorský prùzkum: Prof. Karel Stretti, Akademie výtvarných umìní v Praze

Analýza pigmentù: Ing. Lenka Zamrazilová, laboratoø AVU Praha

Posudek: PhDr. Mgr. Michael Zachaø

Z posudku: "Zimní krajiny jsou emblematickou ikonickou èástí tvorby Františka Kavána. Snad nikdo z našich krajináøù nedovedl tak mnohotvárnì vystihnout tuto roèní dobu se všemi jejími odstíny. Posuzovaný velký obraz je dobøe malován, v rozvrhu kompozice nároènìjší, pojatý s až plenérovou vìrohodností. Vyjádøení atmosférické nálady, typika svažité polní scenérie se snìhovým popraškem a celek korunovaný lidským obydlím pod stromy jsou typicky kavánovské. Jde podle mého soudu o jednu z nejpìknìjších zim Kavánova støedního tvùrèího období kolem roku 1907. Obraz má souvislost s nìkolika již publikovanými obrazy jako jsou napøíklad Zima v chaloupkách nebo Zimní slunko. Potvrzuji pravost kvalitního obrazu Františka Kavána".

Odborné posouzení: PhDr. Jaroslav Pelikán

František Kaván byl významný èeský malíø-krajináø, dále básník a pøekladatel z ruštiny. Studoval na pražské Akademii v krajináøském ateliéru u prof. Julia Maøáka. Spolu s Otakarem Lebedou a Antonínem Slavíèkem patøí František Kaván k nejvýznamnìjším èeským krajináøùm. Jeho dílo je spjaté s rodným krajem, maloval pøedevším Krkonoše, také Vysoèinu a Železné hory. Posuzovaný obraz je dle všech použitých malíøských formálních prostøedkù i charakteristické signatury nepochybnì autentickým dílem Františka Kavána. V kontextu umìlcových proslulých zimních krajin ze støedního tvùrèího období jde o dílo pozoruhodné výtvarné kvality. Zvláštní zimní atmosférickou náladu obrazu pojednává v duchu impresivnì ladìného realismu.


Ceny položek v archivu aukcí se zobrazují jen přihlášeným uživatelům.

Písemný limitKonec příjmu online příhozů

14.05.2016 12:00

Aukce se také můžete zúčastnit online na serveru

Livebid.cz

Procházení katalogu


Kaván František (1866 - 1941)

Náhledy produktu:

Náhledy produktu:

Kaván František (1866 - 1941)

Kaván František (1866 - 1941)

Kaván František (1866 - 1941)

Kaván František (1866 - 1941)