název díla: Nìmecká Rybná
datace: okolo roku 1909
technika: olej na kartonu
rozmìry malby: 39,7 x 49,8 cm
signováno: vlevo dole A. S.
na rubu: štítek ze souborné výstavy A. Slavíèka a ovìøení originality z roku 1931
stav: malba ve velmi dobrém stavu, dobová adjustace
 
Posudek: PhDr. Jana Orlíková
 
Z posudku: " Krásná obloha s mraky, malovaná s velkou bravurou má jedno místo, kde problýskává podklad. To je typický rys Slavíèkovy malby. Také škála svìžích zelení a jistota rukopisu mluví pro Slavíèkovo autorství. Je to typický Slavíèkùv motiv, který známe už z nìkterých krajin z Kamenièek a z Jeníkova. Podle mého názoru je posuzovaný obraz Nìmecká Rybná autentickou, kvalitní prací Antonína Slavíèka."
 
Restaurátorský prùzkum: Prof. Karel Stretti, Akademie výtvarných umìní v Praze
 
Písemné ovìøení originality: PhDr. Mgr. Michael Zachaø
 
Posudek: Doc. PhDr. Josef Maliva
 
Malba patøí mezi díla charakteristická pro Slavíèkovu tvorbu, z nichž vyzaøuje klid, harmonie, prostota a kouzlo èeských pahorkatin, jaká je i na Rychnovsku, kde malíø tvoøil v letech 1908 až 1909. Monumentalitu obrazu podtrhuje kompaktnost výjevu, kde pod nízko položeným horizontem na vrcholu kopce dominuje motiv lesního porostu obohacený pøítomností ženské figury. Malba uchvacuje bohatou orchestrací šedomodrých tónù oblak a harmonizací zelenavých barev s hnìdavì-okrovými odstíny terénu.


Ceny položek v archivu aukcí se zobrazují jen přihlášeným uživatelům.

Písemný limitKonec příjmu online příhozů

14.05.2016 12:00

Aukce se také můžete zúčastnit online na serveru

Livebid.cz

Procházení katalogu


Slavíček Antonín (1870 - 1910)

Náhledy produktu:

Náhledy produktu:

Slavíček Antonín (1870 - 1910)

Slavíček Antonín (1870 - 1910)

Slavíček Antonín (1870 - 1910)

Slavíček Antonín (1870 - 1910)

Slavíček Antonín (1870 - 1910)

Slavíček Antonín (1870 - 1910)

Slavíček Antonín (1870 - 1910)