Alegorie nymfy s dìtskými figurami, Francie, okolo roku 1900, pùvodní autorský odlitek è. 1, patinovaný bronz, 39 x 32 x 21 cm 

Mistrovsky provedená bronzová plastika prestižního sochaøe a dekoratéra 19. století. Mathurin Morea patøil k pøedním francouzským sochaøùm akademického smìru a jeho tvorba se vyznaèovala vynikajícím vystižením obsahového vyznìní díla. V popøedí umìlcova zájmu byla vždy øemeslná dokonalost produktu, realistická vìrnost a akademická ušlechtilost, což velmi dobøe dokumentuje i tato nabízená plastika. Svými díly je autor zastoupen nejen ve Francii, ale i v Latinské Americe a Kanadì.

Znalecký posudek: Doc. PhDr. Josef Maliva


Ceny položek v archivu aukcí se zobrazují jen přihlášeným uživatelům.

Písemný limitKonec příjmu online příhozů

14.05.2016 12:00

Aukce se také můžete zúčastnit online na serveru

Livebid.cz

Procházení katalogu

Moreau Mathurin (1822 - 1912)

Náhledy produktu:

Náhledy produktu:

Moreau Mathurin (1822 - 1912)

Moreau Mathurin (1822 - 1912)

Moreau Mathurin (1822 - 1912)

Moreau Mathurin (1822 - 1912)

Moreau Mathurin (1822 - 1912)

Moreau Mathurin (1822 - 1912)

Moreau Mathurin (1822 - 1912)