Poboèní chladná zbraò odpovídající typovì jedenapùlruènímu meèi nìmeckého typu s oboustrannì broušenou èepelí a s rozvinutým úponkovým košem. Mírnì se ke špièce zužující èepel kosodélníkového prùøezu max. šíøky 4,2 cm, délky 101,5 cm vè. rikasa délky 4,6 cm a šíøky 2,95 cm, takže ostøí èepele má délku 97,4 cm. Pod rikasem má èepel v délce 19,5 cm výrazné širší žebro s nápisem ze žlutého kovu *VIVE*LE*ROY* . Døevìná rukojeť s opletem ze železného drátku pod hruškovitou kanelovanou hlavicí o prùmìru 4,2 cm a délky 4,6 cm. Z kované pøíèné záštity s reliéfním ornamentálním zdobením na vnìjší stranì (na vnitøní stranì zdobenou linkami) a se symetricky dolù zahnutými konci vybíhají uprostøed dva symetrické oblouky ve tvaru C smìrem k èepeli kolem rikasa a na vnìjší stranì rukojeti vybíhá boèní záštitná miska perforovaná 23 otvory zdobenými ètyømi drobnými seky na jejich obvodu a jedním otvorem bez této ozdoby, která je navíc chránìna dalším opìt reliéfnì zdobeným kovaným boèním obloukem odlehèeným dvìma podélnými trojúhelníkovými otvory. Navíc uprostøed pøíèné záštity vybíhá na vnitøní stranì v ose èepele jednoduchý kovaný obloukový úponek, který chrání palec ruky a navazuje na oblouèek spojující symetrické oblouky kolem rikasa vycházející z pøíèné záštity. Rukojeť se záštitou tohoto meèe odpovídá meèùm, které byly vyrábìny v letech 1580 - 1600 u pøíležitosti svatebních oslav (viz sbírky na zámku Ambras u Innsbrucku).

Posudek: Ing. Roman Gronský

Èepel typovì odpovídá palašovým èepelím vyrábìným v nìmeckém Solingenu pro Francii v 17. století. Lovecký meè s touto èepelí zaøazený do 17. století je vystaven v expozici Loveckého muzea v Paøíži.


Ceny položek v archivu aukcí se zobrazují jen přihlášeným uživatelům.

Písemný limitKonec příjmu online příhozů

14.05.2016 12:00

Aukce se také můžete zúčastnit online na serveru

Livebid.cz

Procházení katalogu


Meč jedenapůlruční, Francie, 17. století

Náhledy produktu:

Náhledy produktu:

Meč jedenapůlruční, Francie, 17. století

Meč jedenapůlruční, Francie, 17. století

Meč jedenapůlruční, Francie, 17. století

Meč jedenapůlruční, Francie, 17. století

Meč jedenapůlruční, Francie, 17. století

Meč jedenapůlruční, Francie, 17. století

Meč jedenapůlruční, Francie, 17. století

Meč jedenapůlruční, Francie, 17. století