Provozovatel  internetového obchodu (E-shopu):
Starožitnosti – Galerie USTAR s.r.o.
Spisová značka: C 44474 vedená u rejstříkového soudu v Ostravě
Sídlo: Denisova 306/21, Olomouc, PSČ 779 00, Česká republika
Provozovna: Denisova 306/21, Olomouc, PSČ 779 00, Česká republika
IČ: 28611705
DIČ: CZ28611705

 

Základní ustanovení
Prodávající stanoví v souladu s ustanovením § 273 odst. 1 obchodního zákoníku tyto Všeobecné obchodní podmínky.

 

Kupující je povinen se před učiněním objednávky seznámit s obchodními podmínkami.
Všeobecné obchodní podmínky upravují dodavatelsko-odběratelské vztahy v oblasti prodeje zboží mezi společností Starožitnosti – Galerie USTAR s.r.o. (v internetovém obchodě www.ustar.cz.),a jejími obchodními partnery a zákazníky.
Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího (společnosti Starožitnosti – Galerie USTAR s.r.o.) a jeho zákazníků (kupujících) a ve svém aktuálním znění tvoří obsah kupní smlouvy, resp. jsou její nedílnou součástí. 
Kupující učiněním objednávky akceptuje Obchodní podmínky pro dodávky zboží vyhlášené prodávajícím. Vztahy kupujícího a prodávajícího se řídí těmito obchodními podmínkami, které jsou pro obě strany závazné.
Prodávající dodá zboží na základě elektronické objednávky a specifikace zákazníka (objednávky doručené prostřednictvím elektronické pošty) ve formuláři, který je k dispozici při první registraci zákazníka v internetovém obchodě.

 

Kupujícím je spotřebitel nebo podnikatel

- spotřebitelem je fyzická osoba, která při uzavírání a plnění kupní Smlouvy s Prodávajícím nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání. Spotřebitel při nákupu předává Prodávajícímu pouze své kontaktní údaje, nutné pro vyřízení objednávky, popřípadě údaje, které chce mít uvedeny na nákupních dokladech. Právní vztahy Prodávajícího se spotřebitelem výslovně neupravené těmito VOP se řídí příslušnými ustanoveními zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a zák. č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, oba v platném znění, jakož i předpisy souvisejícími (dále jen „spotřebitel“)

- Podnikatelem je:

I.    osoba nebo firma zapsaná v obchodním rejstříku

II.   osoba, která podniká na základě živnostenského oprávnění (živnostník zapsaný v živnostenském rejstříku)

III. osoba, která podniká na základě jiného než živnostenského oprávnění podle zvláštních předpisů (obvykle svobodná povolání)

IV.   osoba, která provozuje zemědělskou výrobu a je zapsána do evidence podle zvláštního předpisu.

(dále jen „podnikatel“)

Právní vztahy Prodávajícího s Kupujícím, který je podnikatel, výslovně neupravené těmito VOP ani Smlouvou mezi Prodávajícím a Kupujícím se řídí příslušnými ustanoveními zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a zák. č.  90/2012 Sb., o obchodních korporacích, oba v platném znění, jakož i předpisy souvisejícími. Individuální Smlouva Prodávajícího s Kupujícím je nadřazena obchodním podmínkám.

 

Spotřebitelská Smlouva a ochrana osobních údajů

Spotřebitelskou smlouvou se pro účely nákupu na e-shopu rozumí smlouva kupní, pokud smluvními stranami jsou na jedné straně spotřebitel a na druhé straně Prodávající.

 Zpracováním osobních údajů se rozumí veškeré nakládání s osobními údaji Kupujících, které jsou zadávány při nákupu zboží v e-shopu v souladu se zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění a ostatními právními předpisy platnými na území ČR. Kupující, zaškrtnutím tlačítka „Všeobecné obchodní podmínky“ při registraci nebo při zadání svých osobních údajů u nákupu bez registrace, souhlasí s dalším zpracováním svých osobních údajů pro účely obchodní a marketingové činnosti Prodávajícího, který je v postavení správce. Poskytnutí osobních údajů Kupujícím je dobrovolné, Kupující má právo na přístup k údajům, opravu údajů a náleží mu ochrana práv v rozsahu stanoveném zákonem. Prodávající prohlašuje, že osobní údaje jsou zabezpečeny proti zneužití.

Data nebudou sdílena s aplikacemi třetích osob. Kupující tímto dává souhlas s použitím svých osobních údajů za účelem nabízení služeb a produktů Prodávajícího, k zasílání marketingových a reklamních informací, a to i elektronickými prostředky (zejména e-mail, SMS zprávy, telemarketing) dle zákona č. 480/2004 Sb., o službách informačních společností, a to na dobu do odvolání tohoto souhlasu.

Kupující souhlasí s tím, aby Prodávající jakožto správce, pověřil zpracováním osobních údajů třetí osobu jako zpracovatele. Prodávající jako správce tímto poučuje Kupujícího o jeho právech vyplývajících ze zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zejména pak o tom, že

 • poskytnutí osobních údajů správci je dobrovolné,

 • Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům,

 • Kupující má právo na opravu svých osobních údajů,

 • Kupující má právo svůj souhlas kdykoliv písemně odvolat na adrese místa podnikání Prodávajícího uvedený v čl. 2 těchto VOP,

 •  Kupující má právo v případě porušení svých práv obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů a požadovat odpovídající nápravu, kterou je např. zdržení se takového jednání správcem, odstranění vzniklého stavu, poskytnutí omluvy, provedení opravy či doplnění, zablokování, likvidace osobních údajů, zaplacení peněžité náhrady, jakož i využití dalších práv vyplývajících z § 11 a 21 tohoto zákona.

 

Objednání zboží
Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů a náležitostí. Objednávka je návrhem kupní smlouvy. K uzavření kupní smlouvy se vyžaduje formální potvrzení objednávky prodávajícím. Prodávající je v závislosti na charakteru obchodu (výše ceny, náklady na přepravu, množství zboží, vzdálenosti apod.), vždy oprávněn žádat kupujícího o autorizaci objednávky vhodným způsobem, např. telefonicky či písemně. Odmítne-li kupující nebo prodávající objednávku požadovaným způsobem autorizovat, považuje se objednávka za neplatnou.

 

Cena a placení
Nabídkové ceny uvedené na www.ustar.cz  jsou platné v okamžiku objednání. K ceně zboží se připočítává cena dopravy a pojištění zásilek. Převzetí zboží kupujícím je zásadně možné až po jeho úplném zaplacení, pokud není dohodnuto jinak. Kupní cena bude považována za uhrazenou teprve připsáním celé kupní ceny na běžný účet společnosti Starožitnosti – Galerie USTAR s.r.o., uhrazením kupní ceny v hotovosti nebo zaplacením celé kupní ceny externímu dopravci.
Kupní cena musí být uhrazena do 10 pracovních dnů od potvrzení objednávky prodávajícím, pokud není dohodnuto jinak.
V případě nedodržení jakékoliv platební lhůty je kupující povinen zaplatit prodávajícímu úrok z prodlení z hodnoty včas nezaplacené částky ve výši 0,1 % za každý den prodlení. Zaplacením úroku z prodlení neztrácí prodávající nárok na náhradu škody vzniklé pozdní úhradou faktury. Prodávající si vyhrazuje vlastnické právo ke zboží až do úplného zaplacení kupní ceny.

 

Způsoby plateb
• Platba v hotovosti při převzetí zboží
• Bankovní převodem na číslo účtu 5028663001, kód banky 5500
• Bankovní převod ze zahraničí na  náš účet
IBAN CODE: CZ8455000000005028663001
SWIFT CODE: RZBCCZPP
Název banky: Raiffeisenbank a.s.
• Složenkou na číslo účtu 5028663001, kód banky 5500
 

Dopravní podmínky
Veškeré náklady spojené s přepravou předmětu koupě hradí kupující. Cena za přepravu předmětu se určuje dle aktuálního ceníků zvoleného externího přepravce. Přeprava je zvolena na základě dohody mezi kupujícím a prodávajícím. Kupující má právo zajistit si přepravu předmětu koupě u svého oblíbeného přepravce. U zboží s váhou nad 30kg, předmětů velkých rozměrů a u zboží velmi křehké povahy preferujeme osobní převzetí, pokud není dohodnuto jinak. Nebezpečí škody na předmětu koupě přechází na kupujícího okamžikem, kdy byl předmět koupě předán zvolenému externímu přepravci, který zajišťuje přepravu předmětu koupě na místo určené kupujícím.

 

Poštovné
Při osobním odběru neúčtujeme žádné poplatky.
Ceny poštovného se řídí aktuálními ceníky, v objednávce je cena poštovného vždy orientační.
Speciální požadavky na přepravu je možné individuálně dohohodnout.

 

Dodací lhůty
“Den dodání zboží” dle obchodního zákoníku: Hlava II, oddíl 2, § 412 odst. 1
Není-li prodávající povinen podle smlouvy dodat zboží v určitém místě, uskutečňuje se dodání zboží jeho předání prvnímu dopravci k přepravě pro kupujícího, jestliže smlouva stanoví odeslání zboží prodávajícím.
Na dobírku zboží odesíláme do 5 pracovních dnů od odeslání formálního potvrzení objednávky prodávajícím.
V případě platby bankovním převodem nebo složenkou na náš účet, odešleme zboží po realizované platbě do 5 pracovních dnů vámi zvoleným druhem přepravy. Při platbě v hotovosti si můžete vyzvednout dané zboží přímo v prodejnách na Denisově ulici v Olomouci, nebo na pobočcce v Rytířské v Praze, dle umístění zboží, po uplynutí 24 hodin od formálního potvrzení objednávky prodávajícím. Dodací lhůta se považuje za splněnou včas, jestliže zboží bude připraveno v místě plnění k předání nejpozději poslední den sjednané nebo dodatečně sjednané dodací lhůty. Není-li prodávající schopen do 30 kalendářních dní odeslat zboží odběrateli (předat k přepravě prvnímu přepravci), je povinen vrátit bez zbytečného odkladu veškeré finanční prostředky vynaložené odběratelem k aktuální objednávce ( kupní smlouvě ).

 

Odstoupení od smlouvy
Kupující má právo odstoupit od kupní smlouvy v případě, že prodávající nesplní smluvené podmínky dodání.

Reklamační řád

V případě, že se v průběhu záruční doby vyskytne vada, má Kupující, v závislosti na povaze této vady, při uplatnění záruky následující práva:

v případě vady odstranitelné:

a) právo na bezplatné, řádné a včasné odstranění vady,

b) právo na výměnu vadného zboží nebo vadné součásti, není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné,

c) v případě, že nelze použít odstranění vady způsobem uvedeným v bodě a) nebo b) má Kupující právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupení od kupní smlouvy.

v případě vady neodstranitelné:

a) právo na výměnu vadného zboží nebo odstoupení od kupní smlouvy.

v případě vady odstranitelné, pokud Kupující nemůže:

- pro opětovné vyskytnutí vady po opravě (zboží bylo již 3x v záruční opravě pro stejnou vadu) nebo

- pro větší počet různých vad nelze věc řádně užívat,

a) právo na výměnu vadného zboží nebo odstoupení od kupní smlouvy

jde-li o jiné vady neodstranitelné a nepožaduje-li spotřebitel výměnu věci.

b) právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupení od kupní smlouvy

Reklamaci lze uplatnit u Prodávajícího, na adrese místa podnikání, viz adresa provozovny.

Reklamace se nevztahují na případy:

vznikla-li závada nebo poškození prokazatelně nesprávným užíváním, v rozporu s návodem k použití anebo jiným nesprávným jednáním Kupujícího. Dále prokazatelně nedovoleným zásahem do zboží,  na vady, které vznikly běžným opotřebením zboží se stanovenou lhůtou použití dle zvláštních právních předpisů, pokud je taková reklamace uplatňována po uplynutí záruční lhůty a na vady způsobené v důsledku zásahu vyšší mocí.

Ukončení Smlouvy

Vzhledem k charakteru uzavření kupní Smlouvy prostřednictvím komunikace na dálku, má Kupující, který je spotřebitelem, právo odstoupit od této Smlouvy bez udání důvodu a bez jakékoli sankce ve lhůtě 14-ti dnů od převzetí zboží, v souladu s §1829 zák. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a to zasláním zboží na adresu místa podnikání Prodávajícího uvedenou v bodě 2. těchto VOP.

Toto se nevztahuje na Kupujícího, který je podnikatelem a uzavírá kupní Smlouvu v souvislosti se svou podnikatelskou činností. Ten je oprávněn odstoupit pouze v souladu s § 2106 zák. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

V případě platného odstoupení od smlouvy Kupujícím, z důvodů uvedených v zákoně nebo v těchto VOP, případně sjednaných v písemné kupní smlouvě a vrácení zboží, bude kupní cena zaslána na bankovní účet Kupujícího, který za tímto účelem Kupující Prodávajícímu sdělí, nejpozději do 15-ti pracovních dnů.

Prodávající má právo odstoupit od Smlouvy v případě, kdy Kupující neuhradí celou kupní cenu ani ve lhůtě 30-ti dnů ode dne uzavření kupní smlouvy.

Doložka o prodeji zlata či stříbra

V případě prodeje zlata a stříbra a v souladu s ustanovením § 1837, písm b) Občanského zákoníku vyloučeno odstoupení Kupujícího, který je spotřebitelem, dle § 1829 Občanského zákoníku (spotřebitel nemůže odstoupit od smlouvy o dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli podnikatele a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy).

 

 

Oprávnění administrátora E-shopu
Administrátor je oprávněn zrušit registraci uživateli, který jakýmkoliv způsobem poruší tyto Všeobecné obchodní podmínky. Takto vyloučený uživatel se nesmí pokoušet o novou registraci ani nesmí požádat jinou osobu aby se za něj zaregistrovala a nakupovala v E-shopu.

 

Ochrana osobních dat
Informace o zákaznících jsou uchovávána v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. v platném znění. Osobní údaje zákazníků jsou plně zabezpečeny proti zneužití. Uzavřením kupní smlouvy dává kupující firmě Starožitnosti – Galerie USTAR s.r.o. souhlas se zpracováním a shromažďováním svých osobních údajů v naší databázi. Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům, právo na jejich opravu a jejich odstranění z naší databáze a další zákonná práva k těmto údajům.
Osobní data, která kupující uvede při objednání, slouží výhradně pro potřebu společnosti Starožitnosti – Galerie USTAR s.r.o. a nebudou poskytnuta jiným subjektům. Výjimku představují firmy zajišťující  dopravu zboží, kterým jsou osobní údaje zákazníků poskytnuty v minimálním rozsahu, který je nutný k bezproblémovému doručení zboží. Vždy však pouze v rámci jedné konkrétní dopravy zboží a výhradně v mezích zákona na ochranu osobních údajů.

 

Popis předmětů
Popis a odborné určení předmětů v E-shopu  provádějí odborníci společnosti Starožitnosti – Galerie USTAR s.r.o. a jsou výsledkem pečlivých šetření, přesto však nemůže být správnost těchto zkoumání zaručena. Každý uživatel má možnost si předmět nabízený v E-shopu před učiněním objednávky prohlédnout v naší prodejně v Olomouci na Denisové ulici č. 306/21 během otevírací doby prodejny. Uživatel si zde může předmět odborně posoudit dle svých zkušeností a znalostí osobně, případně  má možnost si přizvat k prohlídce svého znalce. Provozovatel si vyhrazuje právo neakceptovat názor takto přizvaného znalce a předmět nadále nabízet v E-shopu. Pouze v případě, že provozovatel obdrží písemný znalecký posudek od soudního znalce v daném oboru  s negativním názorem (označující předmět za falzum, padělek, repliku, dobovou kopii atd.) může být předmět vyjmut z E-shopu. 
Provozovatel výslovně upozorňuje uživatele, že v E-shopu nabízí předměty již použité. Tyto předměty mohou být restaurované, poškozené či nefunkční, a proto žádáme uživatele o důkladné prostudování fotografií a popisu předmětu před učiněním objednávky.
Kupující není povinen převzít a zaplatit předmět koupě, pokud do 14 dnů ode dne učinění objednávky doručí provozovateli E-shopu písemný znalecký posudek od kompetentního soudního znalce označující předmět koupě za falzum, padělek, repliku či  dobovou kopii. Reklamace týkající se ceny, stavu, funkčnosti, pravosti a jakosti předmětu jsou po uhrazení a převzetí předmětu vyloučeny.

 

Autorský poplatek

Pokud se na zboží prodávané na e-shopu vztahují ustanovení zák. č. 121/2000 Sb., autorský zákon, v platném znění, je Kupující povinen, prostřednictvím Prodávajícího, uhradit tzv. autorský poplatek.

Konkrétní výše autorského poplatku je vždy uvedena u detailu zboží v e-shopu Prodávajícího a celková kupní cena již tento poplatek obsahuje.

 

Závěrečné ustanovení
Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na www.ustar.cz v den odeslání elektronické objednávky. Odesláním elektronické objednávky kupující bez výhrad souhlasí s veškerými ustanoveními obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky, jakož i v den odeslání objednávky platnou výši ceny objednaného zboží ( včetně případných expedičních a dopravních nákladů) , nebude-li v konkrétním případe prokazatelně dohodnuto jinak. Kupující je odeslanou objednávkou ( návrhem kupní smlouvy ) po dobu stanovenou k dodání zboží neodvolatelně vázán. Prodávající a kupující se výslovně ve smyslu ust. § 262 odstavec 1 obchodního zákoníku dohodli, že není-li podmínkami výslovně stanoveno jinak řídí se jejich práva a povinnosti obchodním zákoníkem, zejména jeho ust. § 409 a násl.
Pro vztahy neupravené v těchto Všeobecných obchodních podmínkách platí ustanovení platných právních předpisů ČR.
K rozhodnutí veškerých případných sporů jsou příslušné obecné soudy České republiky, a to dle právního řádu České republiky s čím uživatel výslovně souhlasí.

 

Formulář pro odstoupení od kupní smlouvy můžete okopírovat zde:

Formulář pro odstoupení od smlouvy

Vyplňte tento formulář a odešlete jej zpět pouze v případě, že chcete odstoupit od 
smlouvy. Formulář je třeba vytisknout, 
podepsat a zaslat naskenovaný na níže uvedenou e-mailovou adresu, 
případně jej vložit do zásilky s vráceným zbožím.

Adresát:
Starožitnosti - Galerie USTAR s.r.o
Denisova 306/21
Olomouc
PSČ: 77900
Česká Republika
IČ: 28611705
DIČ: CZ28611705
Internetový obchod: www.ustar.cz
Společnost: Starožitnosti - Galerie USTAR s.r.o
Se sídlem: Olomouc, Denisova 306/21, 77900
E-mailová adresa: antik@ustar.cz
Telefonní číslo: 585 220 809

(Následující požadované údaje doplní zákazník)
Oznamuji, že tímto odstupuji od smlouvy o nákupu tohoto zboží (*).
Datum objednání (*)         /datum obdržení (*)
Číslo objednávky:
Peněžní prostředky za objednání, případně i za doručení, byly zaslány způsobem (*) 
a budou navráceny zpět způsobem 
(v případě převodu na účet prosím o zaslání čísla účtu) (*)

Jméno a příjmení spotřebitele:

Adresa spotřebitele:

Email:

Telefon:
V (zde vyplňte místo), Dne (zde doplňte datum)

    (podpis)
______________________________________
    Jméno a příjmení spotřebitele

(*) Nehodící se škrtněte nebo údaje doplňte. 

Tyto Všeobecné obchodní podmínky jsou platné od 1. dubna 2010. Prodávající si vyhrazuje právo změnit tyto Všeobecné obchodní podmínky bez předchozího upozornění.