· Výkup v hotovosti

· Obstaravatelský prodej

· Aukční prodej

 

Kvalitní starožitnosti a špičková umělecká díla vykupujeme v hotovosti, PLATÍME IHNED !!!

Vykupujeme obrazy, hodiny, hodinky, nábytek, sklo, porcelán, keramiku, zbraně, militaria, šperky, stříbrné předměty, plastiky, hračky, kamna, lustry, koberce, historické technické a vědecké přístroje atd.

Starožitnosti a umělecká díla nám můžete nabídnout přímo v prodejně v Olomouci na Denisově ulici. V případě, že nabízíte předměty, které by bylo obtížné do prodejny přepravit nebo jich máte vetší množství, můžete nám přinést fotografie, příp. zaslat fotografie nabízených předmětů na náš e-mail nebo Vás po předchozí domluvě můžeme navštívit.

 

VÝKUP V HOTOVOSTI - Výkup starožitností a uměleckých děl v hotovosti - všeobecné smluvní podmínky

1) Prodávající prohlašuje, že je vlastníkem předmětu koupě, že nepozbyl vlastnické právo k předmětu koupě převodem na jinou osobu nebo jiným způsobem a že je oprávněn k jeho prodeji. Současně prodávající prohlašuje, že předmět koupě nenabyl nezákonným způsobem.

2) Dohodnutá kupní cena byla zaplacena prodávajícímu kupujícím při podpisu této smlouvy. Smluvní strany prohlašují, že zaplacením kupní ceny při podpisu této smlouvy v hotovosti ve výši stanovené touto smlouvou je cena za prodej předmětu koupě mezi nimi jednou provždy vypořádána.

3) Vlastnictví k předmětu koupě přechází na kupujícího okamžikem zaplacení kupní ceny, přičemž nebezpečí náhodné zkázy nebo škody na předmětu koupě nese kupující od okamžiku jeho převzetí od prodávajícího.

4) Prodávající prohlašuje, že na předmětu koupě neváznou žádná práva třetích osob či právní vady, které by jemu bránily či by jej omezovaly (např. SJM) ve volné dispozici s předmětem koupě.

5) Smluvní strany se dohodly, že závazkový vztah založený touto smlouvou se řídí zák.č. 513/1991 Sb., obchodním zákoníkem, ve znění pozdějších předpisů.

6) Smluvní strany po přečtení této smlouvy prohlašují, že jejímu obsahu porozuměly, že byla sepsána na základě jejich svobodné vůle, nikoliv v tísní či za nápadně nevýhodných podmínek, což potvrzují svými vlastnoručními podpisy.

 

OBSTARAVATELSKÝ PRODEJ - Komisní prodej starožitností a uměleckých děl - všeobecné smluvní podmínky

1) Obstaravatel bere na vědomí, že věc zůstává až do jejího prodeje zákazníkovi obstaravatele a do úplné úhrady kupní ceny zákazníkem obstaravatele ve vlastnictví objednatele.

2) Objednatel prohlašuje, že je vlastníkem věci, že nepozbyl vlastnické právo k této věci převodem na jinou osobu nebo jiným způsobem a že je oprávněn k jejímu prodeji. Současně objednatel prohlašuje, že věc nenabyl nezákonným způsobem.

3) Smlouva o obstarání prodeje věci nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu a je uzavírána na dobu tří měsíců. V případě, že věc nebude prodána třetí osobě do tří měsíců od podpisu této smlouvy a jestliže v téže lhůtě nebude věc převzata objednatelem od obstaravatele zpět, účinnost smlouvy se automaticky prodlužuje o další tři měsíce s tím, že obstaravatel je oprávněn prodat věc za cenu až o 40% nižší, než bylo původně smluvními stranami dohodnuto. Nebude-li věc prodána ani do šesti měsíců od podpisu smlouvy o obstarání prodeje věci a současně nebude-li věc převzata objednatelem od obstaravatele zpět, má se za to, že smlouva byla uzavřena na dobu neurčitou a obstaravatel je oprávněn prodat věc třetí osobě za cenu, kterou sám určí.

4) Smluvní cenou se pro účely této smlouvy považuje cena, na níž se smluvní strany dohodly jako na ceně, kterou obdrží objednatel po prodeji věci třetí osobě. Prodejní cenou se rozumí cena, která je souhrnem smluvní ceny a odměny obstaravatele za obstarání prodeje, tedy současně i cena, za kterou bude věc prodána třetí osobě.

5) V případě, že věc nebude prodána třetí osobě ani do šesti měsíců od podpisu smlouvy o obstarání prodeje věci, je obstaravatel mimo postupu dle odst. 3 rovněž oprávněn požadovat po objednateli, aby si věc nejpozději do pěti dnů od obdržení výzvy obstaravatele převzal. V opačném případě je objednatel povinen uhradit obstaravateli veškeré náklady vzniklé v souvislosti se skladováním věci.

6) Objednatel se zavazuje zaplatit obstaravateli odměnu za jeho činnost dle této smlouvy, a to ve výši 25% (slovy: dvacetpětprocent) z prodejní ceny věci prodané obstaravatelem na účet objednatele, a to tak, že obstaravatel je oprávněn o částku odměny redukovat úhradu tržby realizované za prodej věci dle předchozí věty, tj. je oprávněn svou odměnu odečíst od prodejní ceny a objednateli uhradit cenu smluvní.

7) Nárok na zaplacení smluvní ceny (po odečtení odměny obstaravatele a případných nákladů spojených s obstaráním prodeje či se zaplacením smluvní ceny ) vzniká objednateli nejdříve okamžikem prodeje věci třetí osobě. Tato smluvní cena se vyplácí v hotovosti k rukám objednatele, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak (např. bankov. převodem, poštovní poukázkou apod.).

8) Obě smluvní strany mohou kdykoliv od této smlouvy odstoupit. Smlouva zaniká okamžikem obdržení projevu vůle, kterým jedna smluvní strana odstupuje od této smlouvy, druhou smluvní stranou. V případě odstoupení od smlouvy objednatelem do třiceti dnů od podpisu smlouvy o obstarání prodeje je tento povinen zaplatit obstaravateli poplatek za odstoupení od smlouvy ve výši 3 % z původně ve smlouvě uvedené dohodnuté prodejní ceny věci, vždy však nejméně 100,- Kč. Obstaravatel je oprávněn zadržet věc až do okamžiku úhrady takto smluveného poplatku za odstoupení.

9) Smluvní strany po přečtení této smlouvy prohlašují, že jejímu obsahu porozuměly, že byla sepsána na základě jejich svobodné vůle, nikoliv v tísní či za nápadně nevýhodných podmínek, což potvrzují svými vlastnoručními podpisy.