Provozovatel internetové aukce
Starožitnosti – Galerie USTAR s.r.o.
Spisová značka: C 44474 vedená u rejstříkového soudu v Ostravě
Sídlo: Denisova 306/21, Olomouc, PSČ 779 00, Česká republika
Provozovna: Denisova 306/21, Olomouc, PSČ 779 00, Česká republika 
IČ: 28611705
DIČ: CZ28611705

 


I. Obecné ustanovení
Internetovou aukci nelze považovat za veřejnou dražbu, která se koná za podmínek stanovených zákonem č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách. 
Účelem internetové aukce je zajistit prodej předmětu aukce prostřednictvím webových stránek a dosažení nejvyšší kupní ceny předmětu.
Internetové aukce se řídí právními předpisy ČR a aukčními podmínkami vydanými společností Starožitnosti – Galerie USTAR s.r.o.

 

II. Účastník internetové aukce
Účastníkem internetové aukce může být právnická osoba a fyzická osoba starší 18 let plně způsobilá k právním úkonům. Internetové aukce se nemohou účastnit nezletilé nebo fyzické osoby, které byly zbaveny způsobilosti k právním úkonům nebo jejichž způsobilost k právním úkonům je omezena.
Účastníky internetové aukce nesmějí být navrhovatelé aukce, osoby jim blízké ani vydražitel, který způsobil zmaření předchozí dražby téhož předmětu aukce u téhož dražebníka.
Uživatel, který má zájem o účast v internetové aukci, musí být řádně zaregistrován. Pro registraci používejte registrační formulář, který naleznete na hlavní straně webových stránek www.ustar.cz . Až po řádném zaregistrování může uživatel činit příhozy a nakupovat předměty na našich webových stránkách. Uživatel, se zavazuje údaje uvedené v registračním formuláři vyplnit úplně a pravdivě a souhlasí se zpracováním osobních údajů pro potřeby provozovatele. Uvedené údaje mohou být provozovatelem ověřeny.

 

III. Průběh internetové aukce
V internetové aukci je možné si zakoupit předměty, které si mohou zájemci prohlédnout na webových stránkáchwww.ustar.cz , kde jsou vyfotografovaný a popsány včetně vyvolávací ceny. Dražební předměty si zájemce může osobně prohlédnout také v našich prodejnách v Praze a v Olomouci. V aukčním popisu předmětu je uvedena prodejna, kde je předmět umístěn a kde si ho zájemci mohou prohlédnout. 
Každá dražená položka má tyto atributy: vyvolávací cena, aktuální cena, minimální příhoz, datum a čas ukončení aukce. 
Při dražení položky zadávejte do políčka „Váš maximální příhoz“ Vaši nabídku. Tato částka musí být dělitelná minimálním příhozem. Při přihazování můžete zadat Vaši maximální nabídku (tzv. limit), který se ostatním uživatelům nezobrazuje. V případě, že si při dražbě zadáte limit, bude za Vás aukční systém dražit vybranou položku automaticky tak,  že pokud jiný dražitel učiní příhoz, systém jeho nabídku přehodí o stanovený minimální příhoz. Aukční systém bude takto dražit Vámi vybranou položku automaticky až do výše Vašeho limitu. Internetová aukce končí v okamžiku, který je uveden u každé konkrétní aukce. Jestliže bude uživatelem učiněn příhoz v době kratší než 5 minut před stanoveným okamžikem ukončení aukce, systém provede posunutí ukončení aukce o 5 minut. Aukce bude prodlužovaná tak dlouho, dokud budou dražitelé činit příhozy. Pokud na stejnou aukční položku budou podány dvě stejné nabídky, systém upřednostní nabídku, která byla podána jako první. Rozhoduje tedy datum a čas podání nabídky. 

Jakmile aukce skončí, je automaticky vyhodnocen vítěz aukce a prostřednictvím svého kontaktního emailu, uvedeného při registraci, je informován o výhře.

 

IV. Stanovená výše minimálního příhozu
a) 50,- CZK, činí-li okamžitá aukční cena méně než 1.000,- CZK
b) 100,- CZK, činí-li okamžitá aukční cena méně než 10.000,- CZK
c) 500,- CZK, činí-li okamžitá aukční cena méně než 30.000,- CZK
d) 1.000,- CZK, činí-li okamžitá aukční cena méně než 100.000,- CZK
e) 5.000,- CZK, činí-li okamžitá aukční cena méně než 500.000,- CZK
f) 10.000,- CZK, činí-li okamžitá aukční cena méně než 1.000.000,- CZK
g) 50000,- CZK, činí-li okamžitá aukční cena alespoň 1.000.000,- CZK a více.

 

V. Cena dosažená vydražením a aukční provize
Cenou dosaženou vydražením se rozumí nejvyšší nabídka učiněná dražitelem a tuto cenu nelze dodatečně snížit. Dražitel, který podáním nejvyšší nabídky vyhrál internetovou aukci (dále jen „vítěz aukce“) je obeznámen s tím, že k ceně dosažené vydražením si provozovatel účtuje aukční provizi ve výši 20% z ceny dosažené vydražením. V této aukční provizi je již zahrnuta Daň z přidané hodnoty (DPH). Vítěz aukce uhradí tuto aukční provizi stejným způsobem jako cenu dosaženou vydražením.

 

VI. Způsob platby
Vítěz aukce je povinen do 10 dnů od ukončení aukce předmět uhradit jinak bude trvale vyloučen z aukčního systému naší společnosti. Cenu dosaženou vydražením včetně 20% provize lze uhradit bezhotovostním bankovním převodem na číslo účtu 5028663001/5500, případně složením hotovosti na tento účet nebo v hotovosti v našich prodejnách při převzetí vydraženého předmětu. 

Informace o účtu provozovatele
Název banky: Raiffeisenbank a.s.

Majitel účtu: Starožitnosti-Galerie USTAR s.r.o.

Číslo účtu: 5028663001

Kód banky: 5500

IBAN CODE: CZ8455000000005028663001

SWIFT CODE: RZBCCZPP

Variabilní symbol: číslo aukční položky

 

V případě platby ze zahraničí zvolte platbu v CZK a u bankovních poplatků zvolte parametr „OUR“. Pokud nemáte tuto možnost, navyšte částku o bankovní poplatek dle aktuálního ceníku Raiffeisenbank a.s.

 

Neuhrazené a nepřevzaté předměty aukce můžou být zařazeny zpět do aukce nebo je může společnost Starožitnosti – Galerie USTAR s.r.o. odprodat jiným zájemcům.

 

 VII. Nabytí vlastnictví a předání předmětu internetové aukce
Uhradil-li vítěz aukce cenu dosaženou vydražením + aukční provizi ve stanovené lhůtě, přechází na něj vlastnictví předmětu aukce v okamžiku uhrazení předmětu aukce.
Kupní cena je považována za uhrazenou teprve připsáním celé kupní ceny na běžný účet společnosti Starožitnosti – Galerie USTAR s.r.o. nebo zaplacením kupní ceny v hotovosti.

Výdej vydražených a zaplacených předmětu doporučujeme dohodnout předem. Bezplatné skladné je po dobu 14 dnů ode dne vydražení. Předmět aukce může být vydán pouze vydražiteli nebo osobě, která se prokáže notářsky ověřenou plnou mocí, kterou vydražitel zmocňuje tuto osobu k převzetí vydraženého aukčního předmětu.

 Vydražený předmět může být také po předchozí písemné dohodě zaslán externím přepravcem na adresu určenou vítězem aukce. Veškeré náklady spojené s přepravou předmětu aukce hradí vítěz aukce. Cena za přepravu předmětu se určuje dle aktuálního ceníků zvoleného externího přepravce. Nebezpečí škody na předmětu aukce přechází na vítěze aukce okamžikem, kdy byl předmět aukce předán zvolenému externímu přepravci, který zajišťuje přepravu předmětu aukce na místo určené vítězem aukce.

 

VIII.  Oprávnění administrátora
Administrátor je oprávněn zrušit registraci uživateli, který jakýmkoliv způsobem poruší tyto aukční podmínky či zmařil jakoukoliv předešlou aukci. Takto vyloučený uživatel se nesmí pokoušet o novou registraci ani nesmí požádat jinou osobu, aby se za něj zaregistrovala a dražila. 
Administrátor má právo prodloužit aukci, nastanou-li jakékoliv technické problémy na straně provozovatele aukčního systému, které znemožňují převážné většině uživatelů umísťovat své nabídky (příhozy) nebo jsou-li nefunkční klíčové funkce pro nalezení aukce. 
Provozovatel výslovně upozorňuje uživatele, že neručí za trvalý a nepřerušovaný přístup uživatele k internetovým aukcím a funkčnosti systému, a to zejména s ohledem na skutečnost, že provoz systému je závislý na řadě vnějších podmínek, které provozovatel není schopen žádným způsobem ovlivnit.

 

IX.  Závěrečné ustanovení
Popis a odborné určení předmětů internetové aukce provádějí odborníci společnosti Starožitnosti – Galerie USTAR s.r.o. a jsou výsledkem pečlivých šetření, přesto však nemůže být správnost těchto zkoumání zaručena. Každý uživatel má možnost předmět internetové aukce si před aukcí a během aukce shlédnout v naší prodejnách během otevírací doby prodejny. Umístění dražebního předmětu je uvedeno v aukčním popisu položky. Předmět aukce je umístěn buď na prodejně v Praze v Rytířské ulici č. 532/9 nebo na prodejně v Olomouci v Denisové ulici č. 306/21. Uživatel si zde může předmět aukce odborně posoudit dle svých zkušeností a znalostí osobně, případně  má možnost si přizvat k prohlídce svého znalce. Provozovatel si vyhrazuje právo neakceptovat názor takto přizvaného znalce a předmět nadále nabízet v internetové aukci. Pouze v případě, že provozovatel obdrží písemný znalecký posudek od soudního znalce v daném oboru  s negativním názorem (označující předmět za falzum, padělek, repliku, dobovou kopii atd.) může být předmět z internetové aukce vyjmut.  
Provozovatel výslovně upozorňuje uživatele, že v internetové aukci nabízí předměty již použité. Tyto předměty mohou být restaurované, poškozené či nefunkční, a proto žádáme uživatele o důkladné prostudování fotografií a popisu předmětu aukce před učiněním aukčního příhozu. 
Vítěz aukce není povinen převzít a zaplatit vydražený předmět, pokud do 14 dnů ode dne ukončení aukce doručí provozovateli internetové aukce písemný znalecký posudek od kompetentního soudního znalce označující předmět aukce za falzum, padělek, repliku či  dobovou kopii. Reklamace týkající se ceny, stavu, funkčnosti, pravosti a jakosti předmětu aukce jsou po uhrazení a převzetí předmětu vyloučeny. 
Pro vztahy neupravené v těchto aukčních podmínkách platí ustanovení platných právních předpisů ČR. K rozhodnutí veškerých případných sporů jsou příslušné obecné soudy České republiky, a to dle právního řádu České republiky s čím uživatel výslovně souhlasí.

 

Tyto aukční podmínky jsou platné od 10. dubna  2015. Provozovatel internetové aukce si vyhrazuje právo změnit tyto aukční podmínky bez předchozího upozornění.