Do you want to buy? Want to bid? Fill in a short registration form...

PROCEDURE FOR REGISTRATION


1) Fill in all the required information truthfully.
2) On your email address will be sent an activation email.
3) Your user account can enable by clicking on the link in the sent e-mail. 

Without this confirmation will not be the registration completed.

Title
First name (*)
Surname (*)
Password (*)
Confirm password(*)
Street (*)
City (*)
Post code (*)
Country (*)
Phone (*)
Email (*)

Pokud chcete provést příhoz do sálové nebo online aukce, Please enter information about your identity in accordance with the auction law.


Please enter the details of the identity card or passport:


ID number
Valid till
Issued by
Nahrát soubor
Nahrát soubor
Terms and Conditions

Provozovatel  internetového obchodu (E-shopu):
Starožitnosti – Galerie USTAR s.r.o.
Spisová značka: C 44474 vedená u rejstříkového soudu v Ostravě
Sídlo: Denisova 306/21, Olomouc, PSČ 779 00, Česká republika
Provozovna: Denisova 306/21, Olomouc, PSČ 779 00, Česká republika
IČ: 28611705
DIČ: CZ28611705

 

Základní ustanovení
Prodávající stanoví v souladu s ustanovením § 273 odst. 1 obchodního zákoníku tyto Všeobecné obchodní podmínky.

 

Kupující je povinen se před učiněním objednávky seznámit s obchodními podmínkami.
Všeobecné obchodní podmínky upravují dodavatelsko-odběratelské vztahy v oblasti prodeje zboží mezi společností Starožitnosti – Galerie USTAR s.r.o. (v internetovém obchodě www.ustar.cz.),a jejími obchodními partnery a zákazníky.
Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího (společnosti Starožitnosti – Galerie USTAR s.r.o.) a jeho zákazníků (kupujících) a ve svém aktuálním znění tvoří obsah kupní smlouvy, resp. jsou její nedílnou součástí. 
Kupující učiněním objednávky akceptuje Obchodní podmínky pro dodávky zboží vyhlášené prodávajícím. Vztahy kupujícího a prodávajícího se řídí těmito obchodními podmínkami, které jsou pro obě strany závazné.
Prodávající dodá zboží na základě elektronické objednávky a specifikace zákazníka (objednávky doručené prostřednictvím elektronické pošty) ve formuláři, který je k dispozici při první registraci zákazníka v internetovém obchodě.

 

Kupujícím je spotřebitel nebo podnikatel

- spotřebitelem je fyzická osoba, která při uzavírání a plnění kupní Smlouvy s Prodávajícím nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání. Spotřebitel při nákupu předává Prodávajícímu pouze své kontaktní údaje, nutné pro vyřízení objednávky, popřípadě údaje, které chce mít uvedeny na nákupních dokladech. Právní vztahy Prodávajícího se spotřebitelem výslovně neupravené těmito VOP se řídí příslušnými ustanoveními zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a zák. č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, oba v platném znění, jakož i předpisy souvisejícími (dále jen „spotřebitel“)

- Podnikatelem je:

I.    osoba nebo firma zapsaná v obchodním rejstříku

II.   osoba, která podniká na základě živnostenského oprávnění (živnostník zapsaný v živnostenském rejstříku)

III. osoba, která podniká na základě jiného než živnostenského oprávnění podle zvláštních předpisů (obvykle svobodná povolání)

IV.   osoba, která provozuje zemědělskou výrobu a je zapsána do evidence podle zvláštního předpisu.

(dále jen „podnikatel“)

Právní vztahy Prodávajícího s Kupujícím, který je podnikatel, výslovně neupravené těmito VOP ani Smlouvou mezi Prodávajícím a Kupujícím se řídí příslušnými ustanoveními zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a zák. č.  90/2012 Sb., o obchodních korporacích, oba v platném znění, jakož i předpisy souvisejícími. Individuální Smlouva Prodávajícího s Kupujícím je nadřazena obchodním podmínkám.

 

Spotřebitelská Smlouva a ochrana osobních údajů

Spotřebitelskou smlouvou se pro účely nákupu na e-shopu rozumí smlouva kupní, pokud smluvními stranami jsou na jedné straně spotřebitel a na druhé straně Prodávající.

 Zpracováním osobních údajů se rozumí veškeré nakládání s osobními údaji Kupujících, které jsou zadávány při nákupu zboží v e-shopu v souladu se zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění a ostatními právními předpisy platnými na území ČR. Kupující, zaškrtnutím tlačítka „Všeobecné obchodní podmínky“ při registraci nebo při zadání svých osobních údajů u nákupu bez registrace, souhlasí s dalším zpracováním svých osobních údajů pro účely obchodní a marketingové činnosti Prodávajícího, který je v postavení správce. Poskytnutí osobních údajů Kupujícím je dobrovolné, Kupující má právo na přístup k údajům, opravu údajů a náleží mu ochrana práv v rozsahu stanoveném zákonem. Prodávající prohlašuje, že osobní údaje jsou zabezpečeny proti zneužití.

Data nebudou sdílena s aplikacemi třetích osob. Kupující tímto dává souhlas s použitím svých osobních údajů za účelem nabízení služeb a produktů Prodávajícího, k zasílání marketingových a reklamních informací, a to i elektronickými prostředky (zejména e-mail, SMS zprávy, telemarketing) dle zákona č. 480/2004 Sb., o službách informačních společností, a to na dobu do odvolání tohoto souhlasu.

Kupující souhlasí s tím, aby Prodávající jakožto správce, pověřil zpracováním osobních údajů třetí osobu jako zpracovatele. Prodávající jako správce tímto poučuje Kupujícího o jeho právech vyplývajících ze zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zejména pak o tom, že

 • poskytnutí osobních údajů správci je dobrovolné,

 • Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům,

 • Kupující má právo na opravu svých osobních údajů,

 • Kupující má právo svůj souhlas kdykoliv písemně odvolat na adrese místa podnikání Prodávajícího uvedený v čl. 2 těchto VOP,

 •  Kupující má právo v případě porušení svých práv obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů a požadovat odpovídající nápravu, kterou je např. zdržení se takového jednání správcem, odstranění vzniklého stavu, poskytnutí omluvy, provedení opravy či doplnění, zablokování, likvidace osobních údajů, zaplacení peněžité náhrady, jakož i využití dalších práv vyplývajících z § 11 a 21 tohoto zákona.

 

Objednání zboží
Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů a náležitostí. Objednávka je návrhem kupní smlouvy. K uzavření kupní smlouvy se vyžaduje formální potvrzení objednávky prodávajícím. Prodávající je v závislosti na charakteru obchodu (výše ceny, náklady na přepravu, množství zboží, vzdálenosti apod.), vždy oprávněn žádat kupujícího o autorizaci objednávky vhodným způsobem, např. telefonicky či písemně. Odmítne-li kupující nebo prodávající objednávku požadovaným způsobem autorizovat, považuje se objednávka za neplatnou.

 

Cena a placení
Nabídkové ceny uvedené na www.ustar.cz  jsou platné v okamžiku objednání. K ceně zboží se připočítává cena dopravy a pojištění zásilek. Převzetí zboží kupujícím je zásadně možné až po jeho úplném zaplacení, pokud není dohodnuto jinak. Kupní cena bude považována za uhrazenou teprve připsáním celé kupní ceny na běžný účet společnosti Starožitnosti – Galerie USTAR s.r.o., uhrazením kupní ceny v hotovosti nebo zaplacením celé kupní ceny externímu dopravci.
Kupní cena musí být uhrazena do 10 pracovních dnů od potvrzení objednávky prodávajícím, pokud není dohodnuto jinak.
V případě nedodržení jakékoliv platební lhůty je kupující povinen zaplatit prodávajícímu úrok z prodlení z hodnoty včas nezaplacené částky ve výši 0,1 % za každý den prodlení. Zaplacením úroku z prodlení neztrácí prodávající nárok na náhradu škody vzniklé pozdní úhradou faktury. Prodávající si vyhrazuje vlastnické právo ke zboží až do úplného zaplacení kupní ceny.

 

Způsoby plateb
• Platba v hotovosti při převzetí zboží
• Bankovní převodem na číslo účtu 5028663001, kód banky 5500
• Bankovní převod ze zahraničí na  náš účet
IBAN CODE: CZ8455000000005028663001
SWIFT CODE: RZBCCZPP
Název banky: Raiffeisenbank a.s.
• Složenkou na číslo účtu 5028663001, kód banky 5500
 

Dopravní podmínky
Veškeré náklady spojené s přepravou předmětu koupě hradí kupující. Cena za přepravu předmětu se určuje dle aktuálního ceníků zvoleného externího přepravce. Přeprava je zvolena na základě dohody mezi kupujícím a prodávajícím. Kupující má právo zajistit si přepravu předmětu koupě u svého oblíbeného přepravce. U zboží s váhou nad 30kg, předmětů velkých rozměrů a u zboží velmi křehké povahy preferujeme osobní převzetí, pokud není dohodnuto jinak. Nebezpečí škody na předmětu koupě přechází na kupujícího okamžikem, kdy byl předmět koupě předán zvolenému externímu přepravci, který zajišťuje přepravu předmětu koupě na místo určené kupujícím.

 

Poštovné
Při osobním odběru neúčtujeme žádné poplatky.
Ceny poštovného se řídí aktuálními ceníky, v objednávce je cena poštovného vždy orientační.
Speciální požadavky na přepravu je možné individuálně dohohodnout.

 

Dodací lhůty
“Den dodání zboží” dle obchodního zákoníku: Hlava II, oddíl 2, § 412 odst. 1
Není-li prodávající povinen podle smlouvy dodat zboží v určitém místě, uskutečňuje se dodání zboží jeho předání prvnímu dopravci k přepravě pro kupujícího, jestliže smlouva stanoví odeslání zboží prodávajícím.
Na dobírku zboží odesíláme do 5 pracovních dnů od odeslání formálního potvrzení objednávky prodávajícím.
V případě platby bankovním převodem nebo složenkou na náš účet, odešleme zboží po realizované platbě do 5 pracovních dnů vámi zvoleným druhem přepravy. Při platbě v hotovosti si můžete vyzvednout dané zboží přímo v prodejnách na Denisově ulici v Olomouci, nebo na pobočcce v Rytířské v Praze, dle umístění zboží, po uplynutí 24 hodin od formálního potvrzení objednávky prodávajícím. Dodací lhůta se považuje za splněnou včas, jestliže zboží bude připraveno v místě plnění k předání nejpozději poslední den sjednané nebo dodatečně sjednané dodací lhůty. Není-li prodávající schopen do 30 kalendářních dní odeslat zboží odběrateli (předat k přepravě prvnímu přepravci), je povinen vrátit bez zbytečného odkladu veškeré finanční prostředky vynaložené odběratelem k aktuální objednávce ( kupní smlouvě ).

 

Odstoupení od smlouvy
Kupující má právo odstoupit od kupní smlouvy v případě, že prodávající nesplní smluvené podmínky dodání.

Reklamační řád

V případě, že se v průběhu záruční doby vyskytne vada, má Kupující, v závislosti na povaze této vady, při uplatnění záruky následující práva:

v případě vady odstranitelné:

a) právo na bezplatné, řádné a včasné odstranění vady,

b) právo na výměnu vadného zboží nebo vadné součásti, není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné,

c) v případě, že nelze použít odstranění vady způsobem uvedeným v bodě a) nebo b) má Kupující právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupení od kupní smlouvy.

v případě vady neodstranitelné:

a) právo na výměnu vadného zboží nebo odstoupení od kupní smlouvy.

v případě vady odstranitelné, pokud Kupující nemůže:

- pro opětovné vyskytnutí vady po opravě (zboží bylo již 3x v záruční opravě pro stejnou vadu) nebo

- pro větší počet různých vad nelze věc řádně užívat,

a) právo na výměnu vadného zboží nebo odstoupení od kupní smlouvy

jde-li o jiné vady neodstranitelné a nepožaduje-li spotřebitel výměnu věci.

b) právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupení od kupní smlouvy

Reklamaci lze uplatnit u Prodávajícího, na adrese místa podnikání, viz adresa provozovny.

Reklamace se nevztahují na případy:

vznikla-li závada nebo poškození prokazatelně nesprávným užíváním, v rozporu s návodem k použití anebo jiným nesprávným jednáním Kupujícího. Dále prokazatelně nedovoleným zásahem do zboží,  na vady, které vznikly běžným opotřebením zboží se stanovenou lhůtou použití dle zvláštních právních předpisů, pokud je taková reklamace uplatňována po uplynutí záruční lhůty a na vady způsobené v důsledku zásahu vyšší mocí.

Ukončení Smlouvy

Vzhledem k charakteru uzavření kupní Smlouvy prostřednictvím komunikace na dálku, má Kupující, který je spotřebitelem, právo odstoupit od této Smlouvy bez udání důvodu a bez jakékoli sankce ve lhůtě 14-ti dnů od převzetí zboží, v souladu s §1829 zák. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a to zasláním zboží na adresu místa podnikání Prodávajícího uvedenou v bodě 2. těchto VOP.

Toto se nevztahuje na Kupujícího, který je podnikatelem a uzavírá kupní Smlouvu v souvislosti se svou podnikatelskou činností. Ten je oprávněn odstoupit pouze v souladu s § 2106 zák. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

V případě platného odstoupení od smlouvy Kupujícím, z důvodů uvedených v zákoně nebo v těchto VOP, případně sjednaných v písemné kupní smlouvě a vrácení zboží, bude kupní cena zaslána na bankovní účet Kupujícího, který za tímto účelem Kupující Prodávajícímu sdělí, nejpozději do 15-ti pracovních dnů.

Prodávající má právo odstoupit od Smlouvy v případě, kdy Kupující neuhradí celou kupní cenu ani ve lhůtě 30-ti dnů ode dne uzavření kupní smlouvy.

Doložka o prodeji zlata či stříbra

V případě prodeje zlata a stříbra a v souladu s ustanovením § 1837, písm b) Občanského zákoníku vyloučeno odstoupení Kupujícího, který je spotřebitelem, dle § 1829 Občanského zákoníku (spotřebitel nemůže odstoupit od smlouvy o dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli podnikatele a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy).

 

 

Oprávnění administrátora E-shopu
Administrátor je oprávněn zrušit registraci uživateli, který jakýmkoliv způsobem poruší tyto Všeobecné obchodní podmínky. Takto vyloučený uživatel se nesmí pokoušet o novou registraci ani nesmí požádat jinou osobu aby se za něj zaregistrovala a nakupovala v E-shopu.

 

Ochrana osobních dat
Informace o zákaznících jsou uchovávána v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. v platném znění. Osobní údaje zákazníků jsou plně zabezpečeny proti zneužití. Uzavřením kupní smlouvy dává kupující firmě Starožitnosti – Galerie USTAR s.r.o. souhlas se zpracováním a shromažďováním svých osobních údajů v naší databázi. Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům, právo na jejich opravu a jejich odstranění z naší databáze a další zákonná práva k těmto údajům.
Osobní data, která kupující uvede při objednání, slouží výhradně pro potřebu společnosti Starožitnosti – Galerie USTAR s.r.o. a nebudou poskytnuta jiným subjektům. Výjimku představují firmy zajišťující  dopravu zboží, kterým jsou osobní údaje zákazníků poskytnuty v minimálním rozsahu, který je nutný k bezproblémovému doručení zboží. Vždy však pouze v rámci jedné konkrétní dopravy zboží a výhradně v mezích zákona na ochranu osobních údajů.

 

Popis předmětů
Popis a odborné určení předmětů v E-shopu  provádějí odborníci společnosti Starožitnosti – Galerie USTAR s.r.o. a jsou výsledkem pečlivých šetření, přesto však nemůže být správnost těchto zkoumání zaručena. Každý uživatel má možnost si předmět nabízený v E-shopu před učiněním objednávky prohlédnout v naší prodejně v Olomouci na Denisové ulici č. 306/21 během otevírací doby prodejny. Uživatel si zde může předmět odborně posoudit dle svých zkušeností a znalostí osobně, případně  má možnost si přizvat k prohlídce svého znalce. Provozovatel si vyhrazuje právo neakceptovat názor takto přizvaného znalce a předmět nadále nabízet v E-shopu. Pouze v případě, že provozovatel obdrží písemný znalecký posudek od soudního znalce v daném oboru  s negativním názorem (označující předmět za falzum, padělek, repliku, dobovou kopii atd.) může být předmět vyjmut z E-shopu. 
Provozovatel výslovně upozorňuje uživatele, že v E-shopu nabízí předměty již použité. Tyto předměty mohou být restaurované, poškozené či nefunkční, a proto žádáme uživatele o důkladné prostudování fotografií a popisu předmětu před učiněním objednávky.
Kupující není povinen převzít a zaplatit předmět koupě, pokud do 14 dnů ode dne učinění objednávky doručí provozovateli E-shopu písemný znalecký posudek od kompetentního soudního znalce označující předmět koupě za falzum, padělek, repliku či  dobovou kopii. Reklamace týkající se ceny, stavu, funkčnosti, pravosti a jakosti předmětu jsou po uhrazení a převzetí předmětu vyloučeny.

 

Autorský poplatek

Pokud se na zboží prodávané na e-shopu vztahují ustanovení zák. č. 121/2000 Sb., autorský zákon, v platném znění, je Kupující povinen, prostřednictvím Prodávajícího, uhradit tzv. autorský poplatek.

Konkrétní výše autorského poplatku je vždy uvedena u detailu zboží v e-shopu Prodávajícího a celková kupní cena již tento poplatek obsahuje.

 

Závěrečné ustanovení
Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na www.ustar.cz v den odeslání elektronické objednávky. Odesláním elektronické objednávky kupující bez výhrad souhlasí s veškerými ustanoveními obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky, jakož i v den odeslání objednávky platnou výši ceny objednaného zboží ( včetně případných expedičních a dopravních nákladů) , nebude-li v konkrétním případe prokazatelně dohodnuto jinak. Kupující je odeslanou objednávkou ( návrhem kupní smlouvy ) po dobu stanovenou k dodání zboží neodvolatelně vázán. Prodávající a kupující se výslovně ve smyslu ust. § 262 odstavec 1 obchodního zákoníku dohodli, že není-li podmínkami výslovně stanoveno jinak řídí se jejich práva a povinnosti obchodním zákoníkem, zejména jeho ust. § 409 a násl.
Pro vztahy neupravené v těchto Všeobecných obchodních podmínkách platí ustanovení platných právních předpisů ČR.
K rozhodnutí veškerých případných sporů jsou příslušné obecné soudy České republiky, a to dle právního řádu České republiky s čím uživatel výslovně souhlasí.

 

Formulář pro odstoupení od kupní smlouvy můžete okopírovat zde:

Formulář pro odstoupení od smlouvy

(vyplňte tento formulář a odešlete jej zpět pouze v případě, že chcete odstoupit od smlouvy. Formulář je třeba vytisknout, podepsat a zaslat naskenovaný na níže uvedenou e-mailovou adresu, případně jej vložit do zásilky s vráceným zbožím).

Adresát:
Starožitnosti - Galerie USTAR s.r.o
Denisova 306/21
Olomouc
PSČ: 77900
Česká Republika
IČ: 28611705
DIČ: CZ28611705
Internetový obchod: www.ustar.cz
Společnost: Starožitnosti - Galerie USTAR s.r.o
Se sídlem: Olomouc, Denisova 306/21, 77900
E-mailová adresa: antik@ustar.cz
Telefonní číslo: 585 220 809

(Následující požadované údaje doplní zákazník)
Oznamuji, že tímto odstupuji od smlouvy o nákupu tohoto zboží (*).
Datum objednání (*)         /datum obdržení (*)
Číslo objednávky:
Peněžní prostředky za objednání, případně i za doručení, byly zaslány způsobem (*) 
a budou navráceny zpět způsobem (v případě převodu na účet prosím o zaslání čísla účtu) (*)

Jméno a příjmení spotřebitele:

Adresa spotřebitele:

Email:

Telefon:
V (zde vyplňte místo), Dne (zde doplňte datum)

    (podpis)
______________________________________
    Jméno a příjmení spotřebitele

(*) Nehodící se škrtněte nebo údaje doplňte. 

Tyto Všeobecné obchodní podmínky jsou platné od 1. dubna 2010. Prodávající si vyhrazuje právo změnit tyto Všeobecné obchodní podmínky bez předchozího upozornění.

 

 


 

Auction terms

Provozovatel internetové aukce
Starožitnosti – Galerie USTAR s.r.o.
Spisová značka: C 44474 vedená u rejstříkového soudu v Ostravě
Sídlo: Denisova 306/21, Olomouc, PSČ 779 00, Česká republika
Provozovna: Denisova 306/21, Olomouc, PSČ 779 00, Česká republika 
IČ: 28611705
DIČ: CZ28611705

 


I. Obecné ustanovení
Internetovou aukci nelze považovat za veřejnou dražbu, která se koná za podmínek stanovených zákonem č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách. 
Účelem internetové aukce je zajistit prodej předmětu aukce prostřednictvím webových stránek a dosažení nejvyšší kupní ceny předmětu.
Internetové aukce se řídí právními předpisy ČR a aukčními podmínkami vydanými společností Starožitnosti – Galerie USTAR s.r.o.

 

II. Účastník internetové aukce
Účastníkem internetové aukce může být právnická osoba a fyzická osoba starší 18 let plně způsobilá k právním úkonům. Internetové aukce se nemohou účastnit nezletilé nebo fyzické osoby, které byly zbaveny způsobilosti k právním úkonům nebo jejichž způsobilost k právním úkonům je omezena.
Účastníky internetové aukce nesmějí být navrhovatelé aukce, osoby jim blízké ani vydražitel, který způsobil zmaření předchozí dražby téhož předmětu aukce u téhož dražebníka.
Uživatel, který má zájem o účast v internetové aukci, musí být řádně zaregistrován. Pro registraci používejte registrační formulář, který naleznete na hlavní straně webových stránek www.ustar.cz . Až po řádném zaregistrování může uživatel činit příhozy a nakupovat předměty na našich webových stránkách. Uživatel, se zavazuje údaje uvedené v registračním formuláři vyplnit úplně a pravdivě a souhlasí se zpracováním osobních údajů pro potřeby provozovatele. Uvedené údaje mohou být provozovatelem ověřeny.

 

III. Průběh internetové aukce
V internetové aukci je možné si zakoupit předměty, které si mohou zájemci prohlédnout na webových stránkáchwww.ustar.cz , kde jsou vyfotografovaný a popsány včetně vyvolávací ceny. Dražební předměty si zájemce může osobně prohlédnout také v našich prodejnách v Praze a v Olomouci. V aukčním popisu předmětu je uvedena prodejna, kde je předmět umístěn a kde si ho zájemci mohou prohlédnout. 
Každá dražená položka má tyto atributy: vyvolávací cena, aktuální cena, minimální příhoz, datum a čas ukončení aukce. 
Při dražení položky zadávejte do políčka „Váš maximální příhoz“ Vaši nabídku. Tato částka musí být dělitelná minimálním příhozem. Při přihazování můžete zadat Vaši maximální nabídku (tzv. limit), který se ostatním uživatelům nezobrazuje. V případě, že si při dražbě zadáte limit, bude za Vás aukční systém dražit vybranou položku automaticky tak,  že pokud jiný dražitel učiní příhoz, systém jeho nabídku přehodí o stanovený minimální příhoz. Aukční systém bude takto dražit Vámi vybranou položku automaticky až do výše Vašeho limitu. Internetová aukce končí v okamžiku, který je uveden u každé konkrétní aukce. Jestliže bude uživatelem učiněn příhoz v době kratší než 5 minut před stanoveným okamžikem ukončení aukce, systém provede posunutí ukončení aukce o 5 minut. Aukce bude prodlužovaná tak dlouho, dokud budou dražitelé činit příhozy. Pokud na stejnou aukční položku budou podány dvě stejné nabídky, systém upřednostní nabídku, která byla podána jako první. Rozhoduje tedy datum a čas podání nabídky. 

Jakmile aukce skončí, je automaticky vyhodnocen vítěz aukce a prostřednictvím svého kontaktního emailu, uvedeného při registraci, je informován o výhře.

 

IV. Stanovená výše minimálního příhozu
a) 50,- CZK, činí-li okamžitá aukční cena méně než 1.000,- CZK
b) 100,- CZK, činí-li okamžitá aukční cena méně než 10.000,- CZK
c) 500,- CZK, činí-li okamžitá aukční cena méně než 30.000,- CZK
d) 1.000,- CZK, činí-li okamžitá aukční cena méně než 100.000,- CZK
e) 5.000,- CZK, činí-li okamžitá aukční cena méně než 500.000,- CZK
f) 10.000,- CZK, činí-li okamžitá aukční cena méně než 1.000.000,- CZK
g) 50000,- CZK, činí-li okamžitá aukční cena alespoň 1.000.000,- CZK a více.

 

V. Cena dosažená vydražením a aukční provize
Cenou dosaženou vydražením se rozumí nejvyšší nabídka učiněná dražitelem a tuto cenu nelze dodatečně snížit. Dražitel, který podáním nejvyšší nabídky vyhrál internetovou aukci (dále jen „vítěz aukce“) je obeznámen s tím, že k ceně dosažené vydražením si provozovatel účtuje aukční provizi ve výši 20% z ceny dosažené vydražením. V této aukční provizi je již zahrnuta Daň z přidané hodnoty (DPH). Vítěz aukce uhradí tuto aukční provizi stejným způsobem jako cenu dosaženou vydražením.

 

VI. Způsob platby
Vítěz aukce je povinen do 10 dnů od ukončení aukce předmět uhradit jinak bude trvale vyloučen z aukčního systému naší společnosti. Cenu dosaženou vydražením včetně 20% provize lze uhradit bezhotovostním bankovním převodem na číslo účtu 5028663001/5500, případně složením hotovosti na tento účet nebo v hotovosti v našich prodejnách při převzetí vydraženého předmětu. 

Informace o účtu provozovatele
Název banky: Raiffeisenbank a.s.

Majitel účtu: Starožitnosti-Galerie USTAR s.r.o.

Číslo účtu: 5028663001

Kód banky: 5500

IBAN CODE: CZ8455000000005028663001

SWIFT CODE: RZBCCZPP

Variabilní symbol: číslo aukční položky

 

V případě platby ze zahraničí zvolte platbu v CZK a u bankovních poplatků zvolte parametr „OUR“. Pokud nemáte tuto možnost, navyšte částku o bankovní poplatek dle aktuálního ceníku Raiffeisenbank a.s.

 

Neuhrazené a nepřevzaté předměty aukce můžou být zařazeny zpět do aukce nebo je může společnost Starožitnosti – Galerie USTAR s.r.o. odprodat jiným zájemcům.

 

 VII. Nabytí vlastnictví a předání předmětu internetové aukce
Uhradil-li vítěz aukce cenu dosaženou vydražením + aukční provizi ve stanovené lhůtě, přechází na něj vlastnictví předmětu aukce v okamžiku uhrazení předmětu aukce.
Kupní cena je považována za uhrazenou teprve připsáním celé kupní ceny na běžný účet společnosti Starožitnosti – Galerie USTAR s.r.o. nebo zaplacením kupní ceny v hotovosti.

Výdej vydražených a zaplacených předmětu doporučujeme dohodnout předem. Bezplatné skladné je po dobu 14 dnů ode dne vydražení. Předmět aukce může být vydán pouze vydražiteli nebo osobě, která se prokáže notářsky ověřenou plnou mocí, kterou vydražitel zmocňuje tuto osobu k převzetí vydraženého aukčního předmětu.

 Vydražený předmět může být také po předchozí písemné dohodě zaslán externím přepravcem na adresu určenou vítězem aukce. Veškeré náklady spojené s přepravou předmětu aukce hradí vítěz aukce. Cena za přepravu předmětu se určuje dle aktuálního ceníků zvoleného externího přepravce. Nebezpečí škody na předmětu aukce přechází na vítěze aukce okamžikem, kdy byl předmět aukce předán zvolenému externímu přepravci, který zajišťuje přepravu předmětu aukce na místo určené vítězem aukce.

 

VIII.  Oprávnění administrátora
Administrátor je oprávněn zrušit registraci uživateli, který jakýmkoliv způsobem poruší tyto aukční podmínky či zmařil jakoukoliv předešlou aukci. Takto vyloučený uživatel se nesmí pokoušet o novou registraci ani nesmí požádat jinou osobu, aby se za něj zaregistrovala a dražila. 
Administrátor má právo prodloužit aukci, nastanou-li jakékoliv technické problémy na straně provozovatele aukčního systému, které znemožňují převážné většině uživatelů umísťovat své nabídky (příhozy) nebo jsou-li nefunkční klíčové funkce pro nalezení aukce. 
Provozovatel výslovně upozorňuje uživatele, že neručí za trvalý a nepřerušovaný přístup uživatele k internetovým aukcím a funkčnosti systému, a to zejména s ohledem na skutečnost, že provoz systému je závislý na řadě vnějších podmínek, které provozovatel není schopen žádným způsobem ovlivnit.

 

IX.  Závěrečné ustanovení
Popis a odborné určení předmětů internetové aukce provádějí odborníci společnosti Starožitnosti – Galerie USTAR s.r.o. a jsou výsledkem pečlivých šetření, přesto však nemůže být správnost těchto zkoumání zaručena. Každý uživatel má možnost předmět internetové aukce si před aukcí a během aukce shlédnout v naší prodejnách během otevírací doby prodejny. Umístění dražebního předmětu je uvedeno v aukčním popisu položky. Předmět aukce je umístěn buď na prodejně v Praze v Rytířské ulici č. 532/9 nebo na prodejně v Olomouci v Denisové ulici č. 306/21. Uživatel si zde může předmět aukce odborně posoudit dle svých zkušeností a znalostí osobně, případně  má možnost si přizvat k prohlídce svého znalce. Provozovatel si vyhrazuje právo neakceptovat názor takto přizvaného znalce a předmět nadále nabízet v internetové aukci. Pouze v případě, že provozovatel obdrží písemný znalecký posudek od soudního znalce v daném oboru  s negativním názorem (označující předmět za falzum, padělek, repliku, dobovou kopii atd.) může být předmět z internetové aukce vyjmut.  
Provozovatel výslovně upozorňuje uživatele, že v internetové aukci nabízí předměty již použité. Tyto předměty mohou být restaurované, poškozené či nefunkční, a proto žádáme uživatele o důkladné prostudování fotografií a popisu předmětu aukce před učiněním aukčního příhozu. 
Vítěz aukce není povinen převzít a zaplatit vydražený předmět, pokud do 14 dnů ode dne ukončení aukce doručí provozovateli internetové aukce písemný znalecký posudek od kompetentního soudního znalce označující předmět aukce za falzum, padělek, repliku či  dobovou kopii. Reklamace týkající se ceny, stavu, funkčnosti, pravosti a jakosti předmětu aukce jsou po uhrazení a převzetí předmětu vyloučeny. 
Pro vztahy neupravené v těchto aukčních podmínkách platí ustanovení platných právních předpisů ČR. K rozhodnutí veškerých případných sporů jsou příslušné obecné soudy České republiky, a to dle právního řádu České republiky s čím uživatel výslovně souhlasí.

 

Tyto aukční podmínky jsou platné od 10. dubna  2015. Provozovatel internetové aukce si vyhrazuje právo změnit tyto aukční podmínky bez předchozího upozornění.

 

Auction terms

E-AUKCE: Výtvarné umění a starožitnosti, dne 21. 11. 2021

Pořadatel aukce
Starožitnosti – Galerie USTAR s.r.o.
Spisová značka: C 44474 vedená u rejstříkového soudu v Ostravě
Sídlo: Denisova 306/21, Olomouc, PSČ 779 00, Česká republika
Provozovna: Denisova 306/21, Olomouc, PSČ 779 00, Česká republika 
IČ: 28611705
DIČ: CZ28611705

 

Úvodní ustanovení

 1. Pro účely tohoto aukčního řádu se dražebníkem rozumí společnost Starožitnosti-Galerie USTAR, s. r. o., zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě v oddílu C, vložce číslo 44474, se sídlem Denisova 306/21, 779 00 Olomouc, IČ: 28611705, DIČ: CZ 28611705 (dále jen „aukční dům“), která organizuje dražbu uměleckých děl a starožitností. Aukce pořádané podle tohoto aukčního řádu jsou organizovány v souladu s právními normami České republiky a podle mezinárodních zvyklostí v oblasti obchodu s uměním.
 2. Aukce jsou neveřejné a jsou přístupné pouze pro klienty aukčního domu a další osoby se souhlasem aukčního domu. Konání aukce je oznamováno podle uvážení aukčního domu, obvyklým způsobem, například na webu www.ustar.cz, na webu www.livebid.cz, apod.
 3. Tento aukční řád je pro všechny účastníky aukce závazný a osoby zúčastněné na aukci jsou povinny ho dodržovat.

 

Dražební předměty

 1. Předměty zařazené do dražby/aukce jsou označeny čísly, jimiž je dáno pořadí v aukci, jsou popsány a zveřejněny na www.ustar.cz s uvedením vyvolávací a odhadní ceny. Vyvolávací ceny aukčních předmětů jsou uvedeny bez aukční přirážky a DPH.
 2. Veškeré informace k aukčním předmětům jsou uváděny podle nejlepšího vědomí a svědomí odborníků aukčního domu, po konzultaci s experty v daném oboru a s přihlédnutím k informacím poskytnutých prodávajícími. Aukční dům výslovně upozorňuje účastníky dražby, že v aukci nabízí předměty již použité, ve stavu, který odpovídá době jejich vzniku (stáří) a míře jejich opotřebení. U uměleckých předmětů a starožitností se uvádí jen takové závady a poškození, které ovlivňují jejich uměleckou hodnotu. Tyto předměty mohou být nefunkční, restaurované, poškozené apod., což je již zohledněno v ocenění dražebního předmětu, jež případně trpí některou z vad. Předměty technického charakteru jako jsou například hodiny a hodinky jsou prodávány bez jakékoli záruky na jejich funkčnost, a to vzhledem k faktu, že se jedná o předměty již použité, na něž nelze poskytnout záruku funkčnosti z podstaty jejich stáří, opotřebení, vlastností a charakteru, jak je již uvedeno výše.
 3. Aukční dům si vzhledem k časové prodlevě mezi vydáním aukčního katalogu a konáním samotné aukce vyhrazuje právo opravit informace uvedené k dražebním předmětům zveřejněné v katalogu. Tyto případné úpravy ústně oznámí licitátor bezprostředně před zahájením dražby.
 4. Dražitel má možnost si nabízené předměty před aukcí fyzicky prohlédnout během předaukční výstavy v termínech uvedených na webu www.ustar.cz. Po dobu výstavy jsou všichni návštěvníci povinni respektovat veškerá opatření podniknutá na ochranu vystavených dražebních předmětů. V průběhu výstavy a samotné aukce je zakázáno bez souhlasu aukčního domu pořizovat jakékoli fotografie, zvukové či obrazové záznamy. V případě, že se zájemce nemůže zúčastnit předaukční výstavy, může si aukční předměty prohlédnout na webu www.ustar.cz, kde jsou detailně nafoceny a popsány. Během dražby nejsou aukční předměty již vystavovány. U položek, jejichž vyvolávací cena přesahuje 10 tis. Kč, mohou dražitelé požádat aukční dům o zaslání zprávy o stavu dražebního předmětu včetně případných dalších fotografií. Aukční dům neodpovídá za případné barevné odchylky fotografovaných dražebních předmětů.
 5. Reklamace týkající se funkčnosti, ceny, kvality a stavu předmětu dražby jsou po vydražení (tj. udělení příklepu) vyloučeny, tzn., že aukční dům nemá povinnost je řešit. Z tohoto důvodu je dražitel povinen se důkladně seznámit s aukčními předměty a jejich stavem, a to během předaukční výstavy specifikované v odstavci 5. tohoto článku.
 6. Předměty označené v katalogu hvězdičkou s písmeny (*KP) byly prohlášeny státem za kulturní památku a podléhají režimu zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění a ve znění prováděcích předpisů. Účastníci dražby budou licitátorem na tuto skutečnost upozorněni před zahájením dražby daného předmětu. Vývoz všech předmětů kulturní hodnoty podléhá zvláštnímu režimu podle zákona č. 71/1994 Sb., o prodeji a vývozu předmětů kulturní hodnoty, v platném znění a ve znění prováděcích předpisů. Aukční dům nemá oprávnění k vydání jakéhokoli prohlášení ani záruky o tom, zda aukční předmět kulturní hodnoty podléhá vývozním omezením.
 7. Společnost Starožitnosti-Galerie USTAR, s. r. o. výslovně prohlašuje, že neodpovídá za jakoukoli škodu, ušlý zisk či jakékoli další nároky, které by vznikly v souvislosti s vývozem či dovozem aukčních předmětů vydražiteli, prodávajícímu či komukoli jinému.
 8. Aukční dům upozorňuje dražitele, že ne všechny aukční položky uvedené v aukčním katalogu musí být do dražby zařazeny. Aukční dům si vyhrazuje právo kdykoli stáhnout nabízenou položku z aukčního prodeje, případně ji může odprodat i přímému zájemci.

 

Účastník aukce

 1. Účastníkem aukce může být pouze osoba starší 18 let, způsobilá k právním úkonům, dodržující tento aukční řád a pravidla slušného a vhodného chování na aukci. Účastníky dražby mohou být pouze klienti společnosti Starožitnosti-Galerie USTAR, s. r. o. a další osoby, které budou se souhlasem aukčního domu předem zaregistrováni jako účastníci dražby. Každý účastník dražby je povinen se před začátkem aukce řádně zaregistrovat. K registraci dražitele je aukční dům oprávněn požadovat předložení platného průkazu totožnosti a u právnických osob i aktuální výpis z obchodního rejstříku či jiné evidence, ve které je zapsaná. Z tohoto výpisů musí být patrné, kdo může jménem právnické osoby jednat.
 2. Aukce prováděné aukčním domem jsou neveřejné, okruh jejich účastníků je omezen a na aukční registraci není právní nárok. Aukční dům může odmítnout registraci účastníka dražby i bez udání důvodů. Osoba, která se pokusila narušit dražbu nebo dokonce způsobila zmaření dřívější dražby aukčnímu domu, nesmí být účastníkem aukce. Účastníkem dražby nesmí být též navrhovatel (tj. vlastník dražebního předmětu), ani osoba, která by ve prospěch navrhovatele dražila. Je-li aukční dům navrhovatelem, toto omezení pozbývá platnosti.

 

Způsoby dražby

 1.  ON-LINE DRAŽBA - dražba v reálném čase zprostředkovaná přes server www.livebid.cz.

 

Více informací o způsobu a podmínkách dražby naleznete na výše uvedených webových stránkách.

 

 

 1. DRAŽBA V ZASTOUPENÍ

     

Na základě písemné plné moci se lze aukce účastnit i v nepřítomnosti. Formulář s plnou mocí pro registraci na dražbu v zastoupení je k dispozici na internetových stránkách www.ustar.cz. Vyplněná plná moc s kopií občanského průkazu nebo cestovního pasu musí být doručena aukčnímu domu nejpozději 24 hodin před začátkem aukce, a to buď elektronicky na e-mail antik@ustar.cz nebo fyzicky na adresu pražské prodejny Starožitnosti-Galerie USTAR, s. r. o., Rytířská 532/9, 110 00 Praha 1. Formuláře doručené po uzávěrce budou akceptovány pouze v rámci možností, bez jakékoliv záruky. Aukční dům si vyhrazuje právo vyžádat si od dražitelů bankovní garanci nebo zálohu až do výše poloviny vyvolávací ceny.

 

DRAŽBA NA PÍSEMNÝ LIMIT

Pro tento způsob dražení musí dražitel vyplnit a doručit aukčnímu domu písemnou plnou moc (formulář pro registraci na dražbu v zastoupení) obsahující předepsané údaje

Zmocnitele a zmocněnce, katalogové číslo, označení dražebního předmětu a stanovení maximálního limitu (maximální částka neobsahující aukční provizi, kterou je ochoten zmocnitel zaplatit za vydražený předmět), datum a podpis zmocnitele.

 

 

DRAŽBA PO TELEFONU

Prostřednictvím aukce po telefonu může dražitel dražit předměty s vyvolávací cenou nad 5.000,- Kč. Pro registraci k dražbě po telefonu použijte stejný formulář jako u dražby v zastoupení s písemným limitem. Dražitel v plné moci musí uvést předepsané údaje zmocnitele a zmocněnce, označit políčko DRAŽBA PO TELEFONU, uvést jazyk, v němž bude dražba po telefonu vedena, dále telefonní číslo, s využitím kterého chce dražit, katalogové číslo a označení dražebního předmětu, datum a podpis zmocnitele.

 

 

Aukční dům Starožitnosti-Galerie USTAR, s. r. o. výslovně upozorňuje dražitele, že neručí za případné nedoručení či opomenutí registrace plné moci k dražbě v zastoupení, za nedostupnost telefonního čísla či selhání spojení chybou telekomunikací, za trvalý a nepřerušovaný přístup dražitele k on-line dražbě a funkčnost systému, a to zejména s ohledem na skutečnost, že řadu vnějších vlivů není aukční dům schopen žádným způsobem ovlivnit.

 

Aukční dům také výslovně upozorňuje dražitele, že neodpovídá za jakoukoli škodu, ušlý zisk či jakékoli další nároky, které mohou vzniknout tím, že opomene zaregistrovat či přijmout písemný limit nebo jinou nabídku dražitele.

 

 

Pravidla a průběh aukce

Dražba je vedena v českých korunách. Na aukční předmět mohou účastníci aukce činit závazné nabídky (tzv. příhozy). Účastník dražby je podáním příhozu neodvolatelně vázán a tímto aktem stvrzuje, že se s předmětem aukce a jeho popisem řádně seznámil a za danou částku předmět koupí. Aukce předmětu se koná, pokud účastníci aukce činí příhozy.

  

Příhozy určuje licitátor takto:
100 Kč, činí-li okamžitá aukční cena méně než 5 000 Kč
500 Kč, činí-li okamžitá aukční cena méně než 10 000 Kč
1 000 Kč, činí-li okamžitá aukční cena méně než 20 000 Kč
2 000 Kč, činí-li okamžitá aukční cena méně než 50 000 Kč
5 000 Kč, činí-li okamžitá aukční cena méně než 100 000 Kč
10 000 Kč, činí-li okamžitá aukční cena méně než 500 000 Kč
50 000 Kč, činí-li okamžitá aukční cena méně než 2 000 000 Kč
100 000 Kč, činí-li okamžitá aukční cena alespoň 2 000 000 Kč a více.

 

Úpravy příhozu i pořadí příhozů podle aktuální situace může činit pouze administrátor aukce.

 

Nebyl-li učiněn příhoz, bude předmět aukce označený za neprodaný. Pokud účastníci aukce činí příhozy, bude předmět aukce prodán nejvyšší nabídce. Nabídne-li více účastníků dražby současně stejný příhoz a není-li učiněna vyšší nabídka, vydražitelem se stává osoba, která doručila aukčnímu domu svou nabídku (písemný limit) dříve.

 

Cena dosažená vydražením, kupní cena a platební podmínky

 1. Cenou dosaženou vydražením se rozumí nejvyšší nabídka učiněná účastníkem dražby.

Tuto cenu nelze dodatečně snížit. Vydražitel, který podáním nejvyššího příhozu vyhrál aukci je obeznámen s tím, že k ceně dosažené vydražením si aukční dům účtuje aukční provizi ve výši 20 % z ceny dosažené vydražením. Tato aukční provize je konečná a je v ní zahrnuta DPH a autorská daň GESTOR. Vydražitel zaplatí tuto aukční provizi současně s cenou dosaženou vydražením.

 

 

 1. Úhrada kupní ceny, čímž se rozumí zaplacení ceny dosažené vydražením včetně aukční provize, může být provedena následujícími způsoby:  
 2. a) v hotovosti v českých korunách u částek nepřesahujících 250 tis. Kč. Po předchozí dohodě s aukčním domem je možné vydražené předměty zaplatit v hotovosti i v EUR nebo USD.
 3. b) bankovním převodem na účet společnosti Starožitnosti-Galerie USTAR, s. r. o. vedený u Raiffesenbank, a. s., číslo účtu: 5028663001, kód banky: 5500, IBAN CODE: CZ8455000000005028663001, SWIFT CODE: RZBCCZPP,

 

 

 1. Vydražitel je povinen do sedmi kalendářních dnů od ukončení dražby vydražený předmět v plném rozsahu včetně aukční provize uhradit. Veškeré závazky vůči aukčnímu domu musí být vypořádány do sedmi dnů ode dne vydání prodejního dokladu, není-li dohodnuto jinak. Pokud je vydražitel v prodlení s úhradou celkové dlužné částky, náleží aukčnímu domu smluvní pokuta ve výši 0,05 % z celkové dlužné částky denně.

 

 1. Pokud vydražitel neuhradí do sedmi kalendářních dnů od ukončení dražby předmět v plném rozsahu včetně aukční provize, bude trvale vyřazen z klubu dražitelů aukčního domu a aukční dům má právo po něm vymáhat vzniklou škodu, účelně vynaložené náklady a ušlý zisk. Takto vyřazený dražitel nemá právo být znovu zaregistrován, a to i pod jiným ID, ani nesmí požádat jinou osobu, aby se za něj zaregistrovala a dražila, kdy takováto osoba by byla stejně vyřazena z klubu dražitelů jako dražitel, který neplnil či plnil vadně (za něhož tato osoba jedná). Toto jednání by mohlo být považováno za jednání podvodné se všemi právními důsledky s tím spojenými. Řádně neuhrazené a nepřevzaté předměty z dražby v dané 7-denní lhůtě může společnost Starožitnosti-Galerie USTAR zařadit zpět do aukce nebo je odprodat jiným dražitelům či zájemcům o koupi, tedy považovat původní dražbu za absolutně zmařenou.

Při takovém porušení aukčních podmínek vzniká vydražiteli povinnost uhradit aukčnímu domu vzniklou škodu, účelně vynaložené náklady a ušlý zisk (zejména rozdíl v ceně, za niž byl předmět vydražen prvně a po opětovném zpětném zařazení do aukce či odprodáním jiným dražitelům či zájemcům), včetně případných soudních výdajů, nákladů právního zastoupení atd. S těmito podmínkami je předem každý dražitel srozuměn, výslovně s nimi souhlasí a zavazuje se je po zralé úvaze plně akceptovat a dodržovat. Účast na dražbě je svobodným rozhodnutím každého dražitele, nicméně pokud se k dražbě rozhodne, je toto jednání považováno za pravý a vážný projev vůle, tedy právně závazné jednání spojené s právními důsledky z tohoto jednání plynoucími. Aukční dům je oprávněn namísto vymáhání dlužné částky za neuhrazený a nepřevzatý předmět jednostranně odstoupit od uzavřené kupní smlouvy o čemž neprodleně uvědomí vydražitele písemným odstoupením od smlouvy.

 

 Nabytí vlastnictví a předání aukčního předmětu

 1. Uhradil-li vydražitel v plné výši sjednanou kupní cenu, a to ve stanovené lhůtě, přechází na něj vlastnické právo k aukčnímu předmětu okamžikem zaplacení stanovené kupní ceny v plné výši. Tímto okamžikem přechází na vydražitele rovněž i nebezpečí škody, zničení, ztráty, nahodilé zkázy či nahodilého zhoršení stavu předmětu koupě.
 2. Vydražené předměty budou vydány vydražiteli až po zaplacení kupní ceny za vydražené předměty v plné výši aukčnímu domu. Vydražitel obdrží od aukčního domu daňový doklad na vyžádání i písemné potvrzení o nabytí vlastnického práva k předmětné věci (k předmětu dražby).
 3. Vydražené předměty budou vydány vydražiteli na základě dokladu potvrzujícího zaplacení dražebního předmětu v pražské galerii aukčního domu Starožitnosti-Galerie USTAR, s. r. o., na adrese Rytířská 532/9, Praha 1 (otevírací doba: po-pá 10:00 až 12:30 hod. a 13:30 až 18:00 hod.). Výdej dražebních předmětů doporučujeme dohodnout předem na telefonu +420 603 871 364. Předmět aukce může být vydán pouze vydražiteli nebo osobě, která se prokáže úředně ověřenou plnou mocí, již vydražitel zmocňuje tuto osobu k převzetí vydraženého aukčního předmětu.
 4. Uskladnění vydražených předmětů je do 20 dnů od skončení aukce, na níž byl uskladněný předmět vydražen, zdarma. Po uplynutí této doby je aukční dům oprávněn vydražiteli účtovat skladné za každý další den ve výši 200,- Kč za každý započatý den a předmět, přičemž se tato částka navyšuje od 40. dne na 1 tis. Kč za každý další započatý den.
 5. Nevyzvedne-li si vydražitel zakoupený a zaplacený předmět do 60 dnů od data konání aukce, je toto jednání považováno jako projev vůle vydražitele, kterým uzavírá s aukčním domem Starožitnosti-Galerie USTAR, s. r. o. smlouvu o zprostředkování prodeje uskladněného (aukčního) předmětu vydražitele, kdy je uvedená společnost oprávněna tento předmět prodat jinému zájemci, a to za cenu, za niž tento předmět prodat lze. V případě, kdy je nová kupní cena vyšší než cena, za kterou byl předmět prodán původnímu vydražiteli, připadá rozdíl v ceně společnosti Starožitnosti-Galerie USTAR, s. r. o. jako provize z prodeje. Zbývající finanční částka pak bude vrácena společností Starožitnosti-Galerie USTAR, s. r. o. původnímu vydražiteli. V případě, že je nová kupní cena nižší než cena, za niž byl předmět koupě prodán původnímu vydražiteli, připadá celá tato částka společnosti Starožitnosti-Galerie USTAR, s. r. o. jako provize z prodeje.   Společnost Starožitnosti-Galerie USTAR, s. r. o. o tomto jednání písemně uvědomí původního vydražitele, který si ve stanovené lhůtě nevyzvedl vydražený a zaplacený předmět aukce.
 6. Ustanovení odstavce 5. tohoto článku se netýká nároku společnosti Starožitnosti-Galerie USTAR, s. r. o. na vymáhání stanovených nákladů na uskladnění specifikovaných v odstavci 4. tohoto článku.

 

Poaukční prodej nevydražených položek

Nevydražené předměty bude možné zakoupit v tzv. poaukčním prodeji za cenu, která odpovídá spodní hranici odhadní ceny uvedené v popisu aukčního předmětu uveřejněného na www.ustar.cz s 20% aukční přirážkou. Poaukční prodej bude probíhat po dobu 7 dnů od ukončení aukce.

 

 

Zasílání dražebních předmětů

Na základě písemné dohody mezi vydražitelem a aukčním domem, zašle aukční dům v rámci území České republiky dražební (aukční) předmět na adresu určenou vydražitelem. Aukční dům nezajišťuje přepravu aukčních předmětu do zahraničí. Pro odeslání předmětu mimo území ČR si musí kupující (vydražitel) sám a na vlastní náklady zajistit zákonem stanovené dokumenty potřebné k vývozu daného předmětu mimo území České republiky. K přepravě může vydražitel využít služeb specializovaných přepravních společnosti jako je např. SPEDIA, FedEx, UPS, DHL atd. Aukční dům doporučuje pro zahraniční přepravu vydražených předmětů kontaktovat pana Ing. Martina Chramostu (export@stodola.cz, tel. +420 602 561 120). Veškeré náklady spojené s přepravou předmětu aukce hradí vydražitel, a to i v rámci přepravy aukčního předmětu po území České republiky. Cena za přepravu předmětu se určuje podle aktuálního ceníku zvoleného externího přepravce. Nebezpečí škody vzniklé na předmětu aukce přechází na vydražitele okamžikem předání předmětu aukce zvolenému externímu přepravci, který zajišťuje přepravu předmětu aukce na místo určené vydražitelem.

 

Odpovědnost za škodu

 1. Veškeré informace k aukčním předmětům jsou uváděny podle nejlepšího vědomí a svědomí odborníků aukčního domu po konzultaci s experty v daném oboru. Údaje v aukčním katalogu jsou uváděny s cílem maximálně objektivně informovat zájemce o koupi. Tyto údaje jsou výsledkem pečlivých šetření, přesto však nemůže být přesnost těchto informací zaručena a to vzhledem k povaze, vlastnostem a charakteru těchto věcí (aukčních předmětů). Každý účastník dražby je povinen se před aukcí osobně, řádně seznámit se stavem každého dražebního (aukčního) předmětu, a je tedy pouze a jen na jeho vůli, zda se chce následně účastnit aukce. Zájemce (tedy účastník dražby) je oprávněn nabízený předmět odborně posoudit podle svých zkušeností a znalostí osobně, případně je oprávněn přizvat si k prohlídce svého nezávislého poradce-znalce. Rozhodne-li se tedy aukce účastnit, považuje se tento projev vůle jako potvrzení faktu, že se před zahájením samotné dražby (aukce) jednotlivých položek řádně seznámil s předměty aukce a je mu tak znám jejich stav, stáří, vlastnosti a charakter. Účastník dražby tak deklaruje, že nemůže být uveden v omyl.
 2. Dražební předměty je oprávněn reklamovat pouze a výlučně kupující (vydražitel), a to pouze v prodejnách aukčního domu Starožitnosti-Galerie USTAR, s. r. o. Vydražitel může odstoupit od koupě dražebního předmětu, pokud do 30 dnů ode dne ukončení aukce doručí aukčnímu domu písemný znalecký posudek od kompetentního soudního znalce v daném oboru označující předmět aukce za falzum, padělek, repliku či dobovou kopii a potvrdí-li se i dalším znaleckým posudkem, jež nechá zpracovat aukční dům, že dražební předmět je skutečně padělaný či vadný. Aukční předmět musí být vrácen aukčnímu domu ve stavu, ve kterém se nacházel v době dražby. V případě jakéhokoli poškození aukčního předmětu reklamace není možná. Teprve po reklamaci a vrácení vydraženého předmětu zpět, vyplatí aukční dům vydražiteli celou kupní cenu, kterou zaplatil společnosti Starožitnosti-Galerie USTAR, s. r. o. za dražební (aukční) předmět. Reklamace po uplynutí 30-denní lhůty ode dne vydražení se vzhledem k povaze aukčních předmětů vylučují a aukční dům nemá povinnost se jimi zabývat.
 3. Vydražitel výslovně souhlasí s tím, že aukční dům odpovídá vydražiteli za škodu maximálně do výše zaplacené kupní ceny předmětu dražby. Aukční dům není povinen hradit škodu, ušlý zisk ani jakékoli další nároky, které mohou vzniknout v souvislosti s koupí dražebního předmětu.
 4. Pokud původní majitel (navrhovatel) dražebního (aukčního) předmětu zatají aukčnímu domu vadu tohoto aukčního předmětu (či jiného předmětu, který poskytl aukčnímu domu za účelem zprostředkování prodeje) nebo neví o vadě tohoto aukčního předmětu (či jiného předmětu, který poskytl aukčnímu domu za účelem zprostředkování prodeje), která se zjistí až po aukci, odpovědnost v plné výši nese navrhovatel.

 

Závěrečné ustanovení

Koupě dražebního předmětu v aukci a právní vztahy s tím související se řídí českým právem. K případnému řešení sporů z dražby je oprávněný věcně příslušný soud podle sídla společnosti Starožitnosti-Galerie USTAR, s. r. o.

 

Význam výrazů a znaků uvedených v aukci

Podle mínění našich expertů mají v katalogu uvedené výrazy tento význam:

signováno – podepsáno rukou umělce,

připsáno – pravděpodobně, ale nikoliv nutně autentické dílo umělce,

označeno – popsáno možná cizí rukou,

dílna/studio – dílo vytvořené pravděpodobně v dílně, tj. v bezprostředním okolí umělce,

škola – dílo vytvořené v časové a stylové blízkosti umělce nebo regionální skupiny umělců,

okruh – dílo vytvořené v širokém okruhu vlivu umělce,

následovní – dílo vytvořené ve stylu umělce, ale případně později,

napodobitel – dílo vzniklé napodobením nebo opakováním díla vzniklého neurčitého data po díle.

*KP – předmět dražby byl prohlášen státem za kulturní památku a podléhá režimu zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění a ve znění prováděcích předpisů.

 

V Praze dne 1. 9. 2021

 

Ing. Pavel Urban, jednatel

Aukční dům: Starožitnosti-Galerie USTAR s.r.o., IČ: 28611705, DIČ: CZ28611705

Sídlo: Denisova 306/21, 779 00 Olomouc

Webové stránky: www.ustar.cz

Telefon: +420 603 871 364

E-mail: antik@ustar.cz